Giảng viên

Ngành Kỹ thuật Địa chất 

PVU Pham Bao Ngoc
TS. Phạm Bảo Ngọc
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.159
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
sandn thumb2
TS. Doãn Ngọc San
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.123
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 ncs do thi thuy linh
TS. Đỗ Thị Thùy Linh
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.157
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
oanhtran2020
ThS. Trần Thị Oanh
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.157
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tungnt02
TS. Nguyễn Thanh Tùng
Giảng viên
 (254)3738.879 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Thông tin chi tiết
Nguyn Th Hi H
ThS. Nguyễn Thị Hải Hà
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.221
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngành Kỹ thuật Dầu khí

dr nguyen van hung
TS. Nguyễn Văn Hùng
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.153
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
nguyennvk
ThS. Nguyễn Viết Khôi Nguyên
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.112
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 ths luong hai linh
ThS. Lương Hải Linh
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.148
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
taiph2020
ThS. Phạm Hữu Tài
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.222
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3x4
ThS. Nguyễn Hữu Trường
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.136
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
anhthe anbt
ThS. Bùi Tử An
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.177
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ts le thi huyen
TS. Lê Thị Huyền
Giảng viên
(254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
photo coming soon
TS. Hoàng Quốc Khánh
Giảng viên
 (84)974246838
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
photo coming soon
TS. Nguyễn Hữu Chinh
Giảng viên
 (254)3838662 Ext. 5088 
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
photo coming soon
TS. Nguyễn Thế Dũng
Giảng viên
 (+84)01687872707
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
photo coming soon
TS. Hồ Nam Chung
Giảng viên
 (254)43839871
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ngành Lọc - Hóa dầu

11 ts duong chi trung
TS. Dương Chí Trung
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.124
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
hinh 3 nhan 4 Nhung
TS. Nguyễn Thị Phương Nhung
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.153
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
hinh 3 nhan 4 Hai
TS. Đàm Thị Thanh Hải
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.122
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
hinh 3 nhan 4 Tuan
TS. Trương Thanh Tuấn
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.225
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 ncs mai thi quynh chau
TS. Mai Thị Quỳnh Châu
Giảng viên
 (254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Thông tin chi tiết
3c4
TS. Lê Thanh Thanh
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.226
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 ths pham chau quynh
ThS. Phạm Châu Quỳnh
Giảng viên
 (254)3738.879 Ext.124
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Thông tin chi tiết
34 ts le thi my linh
TS. Lê Thị Mỹ Linh
Giảng viên
 (254)3738.879
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Thông tin chi tiết
<div style="border-bottom: 1px solid #004272; margin-bottom: 15px;">
<h3><span style="color: #004272;">Ngành Kỹ thuật Địa chất&nbsp;</span></h3>
</div>
<div class="row-fluid" style="margin-bottom: 15px;">
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/PVU_Pham_Bao_Ngoc.jpg" alt="PVU Pham Bao Ngoc" width="160" height="238" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">TS. Phạm Bảo Ngọc</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.159</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/pham-bao-ngoc">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/sandn-thumb2.jpg" alt="sandn thumb2" width="108" height="160" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">TS. Doãn Ngọc San</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.123</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/doan-ngoc-san">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/14-ncs-do-thi-thuy-linh.jpg" alt="14 ncs do thi thuy linh" width="160" height="160" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">TS. Đỗ Thị Thùy Linh</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.157</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/do-thi-thuy-linh">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row-fluid" style="margin-bottom: 15px;">
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/oanhtran2020.jpg" alt="oanhtran2020" width="160" height="237" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">ThS. Trần Thị Oanh</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.157</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/tran-thi-oanh">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-khcb/can-bo/photo-coming-soon.png" alt="photo coming soon" width="120" height="140" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">Dr. Nguyen Thanh Tung</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879&nbsp;</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;Thông tin chi tiết</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/PhongDoiNgoaivaKHCN/Nguyn_Th_Hi_H_.jpg" alt="Nguyn Th Hi H " width="93" height="140" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">MSc. Nguyen Thi Hai Ha</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.221</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/nguyen-thi-hai-ha" target="_blank">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="border-bottom: 1px solid #004272; margin-bottom: 15px; margin-top: 50px;">
<h3><span style="color: #004272;">Petroleum Engineering Department</span></h3>
</div>
<div class="row-fluid" style="margin-bottom: 15px;">
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/dr-nguyen-van-hung.jpg" alt="dr nguyen van hung" style="height: 120px;" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">Dr. Nguyen Van Hung</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.153</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/nguyen-van-hung">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/nguyennvk.jpg" alt="nguyennvk" width="138" height="160" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name"><span style="font-size: 9pt;">MSc. Nguyen Viet Khoi Nguyen</span></div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.112</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/nguyen-viet-khoi-nguyen">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/36-ths-luong-hai-linh.jpg" alt="36 ths luong hai linh" width="160" height="160" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">MSc. Luong Hai Linh</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.148</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/luong-hai-linh">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row-fluid" style="margin-bottom: 15px;">
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/taiph2020.jpg" alt="taiph2020" width="160" height="180" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">MSc. Pham Huu Tai&nbsp;</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.222</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/pham-huu-tai">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/3x4.JPG" alt="3x4" width="160" height="214" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">MSc. Nguyen Huu Truong</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.136</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/nguyen-huu-truong">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/anhthe-anbt.jpg" alt="anhthe anbt" width="120" height="185" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">MSc. Bui Tu An</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.177</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/bui-tu-an">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row-fluid" style="margin-bottom: 15px;">
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-khcb/can-bo/ts-le-thi-huyen.jpg" alt="ts le thi huyen" width="127" height="565" style="height: 160px;" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">Dr. Le Thi Huyen</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i> (254)3738.879</div>
<div class="f_email">&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/le-thi-huyen">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-khcb/can-bo/photo-coming-soon.png" alt="photo coming soon" style="height: 120px;" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">Dr. Hoang Quoc Khanh</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(84)974246838</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/dr-hoang-quoc-khanh" target="_blank">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-khcb/can-bo/photo-coming-soon.png" alt="photo coming soon" style="height: 120px;" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">Dr. Nguyen Huu Chinh</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3838662 Ext. 5088&nbsp;</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/nguyen-huu-chinh" target="_blank">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row-fluid" style="margin-bottom: 15px;">
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-khcb/can-bo/photo-coming-soon.png" alt="photo coming soon" style="height: 120px;" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">Dr. Nguyen The Dung</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(+84)01687872707</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/dr-nguyen-the-dung" target="_blank">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-khcb/can-bo/photo-coming-soon.png" alt="photo coming soon" style="height: 120px;" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">Dr. Ho Nam Chung</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)43839871</div>
<div class="f_email">&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/dr-ho-nam-chung" target="_blank">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="border-bottom: 1px solid #004272; margin-bottom: 15px; margin-top: 50px;">
<h3><span style="color: #004272;">Refining - Petrochemical Department</span></h3>
</div>
<div class="row-fluid" style="margin-bottom: 15px;">
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/11-ts-duong-chi-trung.jpg" alt="11 ts duong chi trung" width="160" height="160" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">Dr. Duong Chi Trung</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.124</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/duong-chi-trung">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/hinh_3_nhan_4_Nhung.jpg" alt="hinh 3 nhan 4 Nhung" width="160" height="213" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name"><span style="font-size: 9pt;">Dr. Nguyen Thi Phuong Nhung</span></div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.153</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/nguyen-thi-phuong-nhung">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/hinh_3_nhan_4_Hai.jpg" alt="hinh 3 nhan 4 Hai" width="160" height="219" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">Dr. Dam Thi Thanh Hai</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.122</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/dam-thi-thanh-hai">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row-fluid" style="margin-bottom: 15px;">
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/hinh_3_nhan_4_Tuan.jpg" alt="hinh 3 nhan 4 Tuan" width="160" height="213" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">Dr. Truong Thanh Tuan</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.225</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/truong-thanh-tuan">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/13-ncs-mai-thi-quynh-chau.jpg" alt="13 ncs mai thi quynh chau" width="160" height="160" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">Dr. Mai Thi Quynh Chau</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;Thông tin chi tiết</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/3c4.jpg" alt="3c4" width="120" height="160" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">Dr. Le Thanh Thanh</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.226</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;<a href="/en/departments/petroleum-faculty/le-thanh-thanh">Thông tin chi tiết</a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row-fluid" style="margin-bottom: 15px;">
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/19-ths-pham-chau-quynh.jpg" alt="19 ths pham chau quynh" width="160" height="160" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">MSc. Pham Chau Quynh</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879 Ext.124</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;Thông tin chi tiết</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="span4 cardspan">
<div class="f_container">
<div class="f_card">
<div class="f_photo"><img src="/images/cac-don-vi/khoa-dau-khi/can-bo/34-ts-le-thi-my-linh.jpg" alt="34 ts le thi my linh" width="160" height="160" /></div>
<div class="f_info">
<div class="f_name">Dr. Le Thi My Linh</div>
<div class="f_position">Giảng viên</div>
<div class="f_tel"><i class="fa fa-phone"></i>&nbsp;(254)3738.879</div>
<div class="f_email"><i class="fa fa-envelope"></i>&nbsp;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</div>
<div class="f_cv"><i class="fa fa-user"></i>&nbsp;Thông tin chi tiết</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>