Khung chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật Dầu khí năm 2022

NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ (Petroleum Engineering)

Chuyên ngành: Khoan – khai thác mỏ Dầu khí (Petroleum Drilling and Production)

Mã ngành: 7520604

Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư)

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật dầu khí đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET (Hoa Kỳ).

Xem thêm tại đây: https://amspub.abet.org/aps/category-search?countries=VN

abet logo

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình Kỹ thuật Dầu khí trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để họ có thể đi làm ngay sau khi tốt nghiệp hoặc tiếp tục học lên cao hơn. Sau một khoảng thời gian từ 3 đến 5 năm, người học có thể đạt được các mục tiêu đào tạo của chương trình như sau:

 • Trở thành kỹ sư sản xuất có khả năng thiết kế, thi công, sản xuất, nghiên cứu, đổi mới và quản lý trong lĩnh vực chuyên ngành khai thác dầu khí.
 • Có thể tiếp tục phát triển chuyên môn và trở thành nhà quản lý chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các công ty đa quốc gia hoặc trở thành nhà khoa học cho các viện nghiên cứu, trường đại học.
 • Có thể tiếp tục tự học nâng cao trình độ để đáp ứng những thách thức của môi trường làm việc cạnh tranh, hiện đại và năng động.

2. Chuẩn đầu ra:

2.1.Về kiến thức

 • Xây dựng quy trình tính toán và giải các bài toán kỹ thuật phức tạp bằng cách sử dụng các kiến thức toán, khoa học và kỹ thuật.
 • Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật và môi trường.
 • Áp dụng khối kiến thức khoan và khai thác để thiết kế, phân tích và vận hành hệ thống khoan, hệ thống khai thác và hệ thống bơm ép hiệu quả và an toàn.
 • Áp dụng khối kiến thức công nghệ mỏ vào thực tế trong việc quản lý, phát triển và tối ưu các nguồn tài nguyên.
 • Sử dụng tài liệu và đánh giá thông tin địa chất và các nguồn tài nguyên và sử dụng các phương pháp kỹ thuật, khối kiến thức khoa học trái đất.
 • Sử dụng phương pháp định lượng các dự án kinh tế và tài nguyên để thiết kế và đưa ra quyết định trong điều kiện rủi ro và không chắc chắn.
 • Áp dụng thiết kế kỹ thuật để đưa ra lời giải cho bài toán gặp phải và có tính tới các yếu tố sức khỏe cộng đồng, an toàn, phúc lợi, cũng như tính chất toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
 • Đề xuất và thực hiện các thí nghiệm phù hợp, phân tích và minh giải dữ liệu và sử dụng phán đoán kỹ thuật để đưa ra kết luận.
 • Có kiến thức cơ bản về chuyển dịch và an ninh năng lượng cũng như phát triển bền vững.

2.2.Về kỹ năng

 • Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau.
 • Làm việc hiệu quả trong một nhóm mà thành viên cùng nhau tham gia lãnh đạo nhóm, tạo ra môi trường hợp tác và hòa thuận, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và đáp ứng các mục tiêu.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp, làm việc và nghiên cứu. Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương IELTS 5.5.

2.3.Về mức tự chủ và trách nhiệm

 • Ý thức trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra những đánh giá sáng suốt, xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
 • Tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

Khối lượng kiến thức toàn khóa học là 155 tín chỉ (TC), các kiến thức giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp sẽ được tích lũy TC, các học phần Giáo dục thể chất (3TC), Giáo dục Quốc phòng – An ninh (165 tiết) và Tiếng Anh dự bị (120 tiết) không tính tích lũy TC.

 

NĂM 1
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Triết học Mác - Lênin 3   1 Tiếng Anh 1 3 (4)
2 Giải tích 1 3   2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2 3
4 Hóa đại cương 1 3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
5 TN Hóa đại cương 1 1   5 Cơ sở kỹ thuật 2 (Tin học) +Lab 3
6 Vật lý đại cương 1 2   6 Vật lý đại cương 2 2
7 TN Vật lý đại cương 1 1   7 TN Vật lý đại cương 2 1
8 Nhập môn dầu khí 2   8 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
9 Tiếng Anh dự bị 120 tiết*   9 GDTC 2 1*
10 GDTC 1 1*   10 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết
11 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2   11 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
  CỘNG 19     CỘNG 19
NĂM 2
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 2 3 (4)   1 Tiếng Anh 3 3 (4)
2 Giải tích 3 2   2 Phương trình vi phân 3
3 Cơ lý thuyết 3   3 Sức bền vật liệu (+ Lab) 3
4 Nhiệt động lực học 3   4 Vật lý vỉa (+ Lab) 3
5 Địa chất đại cương 3   5 Quá trình vận chuyển chất lưu trong khai thác dầu khí 3
6 Giới thiệu hệ thống khoan (+ Lab) 4   6 Điện - Điện tử (+ Lab) 2
7 Kỹ năng nghề nghiệp 2   7 Tự chọn 2 2
8 Tự chọn 1 2   8 Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) 2
9 GDTC 3 1*        
  CỘNG 22     CỘNG 21
NĂM 3
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 4 3 (4)   1 Đánh giá thành hệ 3
2 Phương pháp số trong kỹ thuật dầu khí 3   2 Công nghệ mỏ (+ Lab) 3
3 Chất lưu vỉa dầu khí 3   3 Thử vỉa 3
4 Địa chất dầu khí 3   4 Đồ án chuyên ngành 1 1
5 Địa cơ học 3   5 Kinh tế dầu khí 3
6 Hệ thống khai thác dầu khí (+ Lab) 4   6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2
7 Kỹ thuật khoan 3   7 Địa thống kê 2
        8 Tự chọn 3 3
        9 Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 2
  CỘNG 22     CỘNG 22

 NĂM 4

HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Mô phỏng vỉa 3   1 Thực tập tốt nghiệp 3
2 Mô hình hóa mỏ tích hợp 3   2 Đồ án tốt nghiệp 8
3 Kỹ thuật khai thác 3     CỘNG 11
4 Dự án phát triển mỏ 3        
5 Thu hồi dầu tăng cường 2        
6 Đồ án chuyên ngành 2 1        
7 Tự chọn 4 2        
8 Tự chọn 5 1        
9 Tự chọn 6 1        
  CỘNG 19        
             
 

 HỌC PHẦN TỰ CHỌN

TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
Tự chọn 1   Tự chọn 4
1 Trầm tích học 2   1 Xi măng (+Lab) 2
2 Địa vật lý đại cương 2   2 Xử lý và vận chuyển dầu khí 2
        3 Năng lượng tái tạo 2
Tự chọn 2   Tự chọn 5: Các chuyên đề
1 Thiết bị khoan – khai thác và vận hành 2 1 Thu dọn mỏ 1
2 Thiết bị thủy khí 2   2 Sinh cát và kiểm soát cát trong khai thác dầu khí 1
3 Dung dịch khoan (+Lab) 2   3 Khai thác dầu nặng 1
Tự chọn 3   4 Công nghệ khoan trong điều kiện phức tạp 1
1 Hoàn thiện và kích thích giếng 3   Tự chọn 6: Các chuyên đề
2 Thiết kế và vận hành hiệu quả quá trình khoan 3   1 Công nghệ khai thác và xử lý khí 1
3 Những bài toán thông dụng trong kỹ thuật khai thác 3   2 Công nghệ khoan định hướng và vươn xa 1
Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng – An ninh, Tiếng Anh dự bị không tính tín chỉ. Học phần tiếng Anh được tính 12 TC tích lũy.   3 Công nghệ khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam 1
  4 Phát triển khai thác các mỏ cận biên 1
               

MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC HỌC PHẦN

Triết học Mác – Lênin

Học phần cung cấp những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin; xây dựng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lí luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các học phần khác. Nhận thức được thực chất giá trị, bản chất khoa học, cách mạng của triết học Mác – Lênin. Học phần trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác – Lênin và vai trò của triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Học phần trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập nhật tri thức mới, gắn với thực tiễn, tính sáng tạo, kỹ năng, tư duy, phẩm chất người học, tính liên thông, khắc phục trùng lắp, tăng cường tích hợp và giảm tải, lược bớt những nội dung không còn phù hợp hoặc những nội dung mang tính kinh viện đối với sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học không chuyên lý luận. Trên cơ sở đó hình thành tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của các quan hệ lợi ích kinh tế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và góp phần giúp sinh viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc làm và cuộc sống sau khi ra trường. Góp phần xây dựng lập trường, ý thức hệ tư tưởng Mác – Lênin đối với sinh viên. Nội dung chương trình gồm: bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin; trình bày nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể các vấn đề như: hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền trong nên kinh tế thị trường; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Học phần trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình thành, phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học); những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học theo mục tiêu môn học.

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Học phần trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng và những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920 – 1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 – 1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới (1975 – 2018). Qua đó, khẳng định các thành công, nếu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Học phần cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về Khái niệm đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh; về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí minh về: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; văn hóa, con người; đạo đức.

Tiếng Anh dự bị

Học phần Tiếng Anh dự bị nhằm trang bị kiến thức nền tảng và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản cho sinh viên ở trình độ Cơ bản. Sinh viên được học tiếng Anh theo phương pháp tích hợp các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Đồng thời, các kiến thức cơ bản về ngữ pháp, từ vựng, và phát âm cũng được giới thiệu lồng ghép vào từng bài học. Trong học phần này, sinh viên cũng được học kỹ năng viết câu cơ bản. Học phần áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm. Việc kiểm tra được tiến hành xuyên suốt học phần nhằm giúp sinh viên theo dõi được mức độ tiến bộ và khả năng đáp ứng được yêu cầu và chuẩn đầu ra của môn học.   

Tiếng Anh 1

Đây là học phần Tiếng Anh đầu tiên của chương trình Tiếng Anh tại Đại học Dầu khí Việt Nam. Học phần này dành cho sinh viên đã đạt năng lực Anh ngữ tương đương chuẩn A2 (Cơ bản) theo Khung Quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung châu Âu – CEFR.  Sinh viên được học tiếng Anh theo phương pháp tích hợp các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết. Đồng thời, các kiến thức ngữ pháp, từ vựng, và phát âm cũng được giới thiệu lồng ghép vào từng bài học. Trong học phần này, sinh viên được luyện kỹ năng viết đoạn văn (paragraph). Học phần áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm. Việc kiểm tra được tiến hành xuyên suốt học phần nhằm giúp sinh viên theo dõi được mức độ tiến bộ và khả năng đáp ứng được yêu cầu và chuẩn đầu ra của môn học.   

Tiếng Anh 2

Học phần Tiếng Anh 2 dành cho sinh viên đã đạt năng lực Anh ngữ tương đương chuẩn B1 (Sơ trung cấp) theo Khung Quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung châu Âu - CEFR (tương đương IELTS 4.0). Học phần này nhằm chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để các em tiếp tục phát triển năng lực tiếng Anh, đồng thời tiếp cận và thực hành các dạng bài tập theo cấu trúc bài thi IELTS. Học phần áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm. Việc kiểm tra được tiến hành xuyên suốt học phần nhằm giúp sinh viên theo dõi được mức độ tiến bộ và khả năng đáp ứng được yêu cầu và chuẩn đầu ra của môn học.  

Tiếng Anh 3

Học phần Tiếng Anh 3 dành cho sinh viên đã đạt năng lực Anh ngữ tương đương chuẩn B1 (Trung cấp) theo Khung Quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung châu Âu -CEFR (tương đương IELTS 4.5). Học phần này nhằm chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để các em tiếp tục phát triển năng lực tiếng Anh, đồng thời tiếp tục thực hành các dạng bài tập theo cấu trúc bài thi IELTS. Học phần áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm. Việc kiểm tra được tiến hành xuyên suốt học phần nhằm giúp sinh viên theo dõi được mức độ tiến bộ và khả năng đáp ứng được yêu cầu và chuẩn đầu ra của môn học.  

Tiếng Anh 4

Học phần Tiếng Anh 4 dành cho sinh viên đã đạt năng lực Anh ngữ tương đương chuẩn B1 (Trung cấp) theo Khung Quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung châu Âu - CEFR (tương đương IELTS 5.0). Học phần này nhằm chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để các em tiếp tục phát triển năng lực tiếng Anh, đồng thời thực hành các bài kiểm tra theo chuẩn IELTS. Học phần áp dụng phương pháp lấy người học làm trung tâm. Việc kiểm tra được tiến hành xuyên suốt học phần nhằm giúp sinh viên theo dõi được mức độ tiến bộ và khả năng đáp ứng được yêu cầu và chuẩn đầu ra của môn học.   

Giáo dục thể chất 1

Nội dung học phần gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành

Về lý thuyết: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về bóng chuyền, cách thức tổ chức một giải bóng chuyền phong trào để nhằm phát triển khả năng tự luyện tập nâng cao sức khỏe.

Về thực hành: Trang bị các kĩ thuật cơ bản trong môn Bóng chuyền.

Giáo dục thể chất 2

Nội dung học phần gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành.

Về lý thuyết: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về bóng đá, cách thức tổ chức một giải bóng đá phong trào để nhằm phát triển khả năng tự luyện tập nâng cao sức khỏe.

Về thực hành: Trang bị các kĩ thuật cơ bản trong môn Bóng đá.

Giáo dục thể chất 3

Nội dung học phần gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành.

Về lý thuyết: Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về luật nhảy xa, cách thức tổ chức một giải điền kinh phong trào để nhằm phát triển khả năng tự luyện tập nâng cao sức khỏe.

Về thực hành: Trang bị các kĩ thuật cơ bản trong môn nhảy xa.

Giải tích 1

Học phần trang bị các kiến thức về lý thuyết và ứng dụng của phép tính vi tích phân của các hàm đa thức, hàm số mũ, hàm logarithm và hàm lượng giác. Nghiệm dưới dạng đồ thị, dạng số, và dạng giải tích của các bài toán ứng dụng có liên quan tới đạo hàm. Cuối học phần là phần giới thiệu về tích phân.

Giải tích 2

Học phần trang bị các kiến thức về tích phân xác định và tích phân không xác định của hàm một ẩn, tích phân suy rộng, dãy số và chuỗi số, giới thiệu về phương trình vi phân, chú trọng vào các bài toán ứng dụng của phép tính vi-tích phân.

Giải tích 3

Học phần trang bị các kiến thức về hình học vector, đại số vector và giải tích vector, đạo hàm riêng và đạo hàm theo hướng, tích phân hai lớp và tích phân ba lớp, trường vector, tích phân đường và tích phân mặt, định lý Green, định lý Stoke và định lý Gauss.

Phương trình vi phân

Học phần trang bị các kiến thức về: Phương trình vi phân bậc nhất, bậc hai và phương trình vi phân bậc cao, hệ phương trình vi phân, nghiệm giải tích, ứng dụng trong khoa học và kỹ thuật.

Vật lý đại cương 1

Học phần sẽ cung cấp các khái niệm nền tảng trong Cơ học cổ điển. Các chủ đề bao gồm: Vectors, chuyển động trên đường thẳng, chuyển động trong mặt phẳng, các định luật Newton, công và năng lượng, thế năng, động lượng, động học của chuyển động quay, động lực học của chuyển động quay, va chạm đàn hồi, và cơ học chất lưu.

Mục tiêu của học phần: Cung cấp kiến thức về các khái niệm cơ bản và tích hợp các kiến thức trong các lĩnh vực khác nhau của vật lý; phát triển thái độ tích cực trong tìm kiếm chân lý và nghiên cứu khoa học; phát triển các kỹ năng học tập sử dụng các công cụ thực nghiệm trong phòng thí nghiệm vật lý; cung cấp một nền tảng cho các môn khoa học tự nhiên khác.

TN Vật lý đại cương 1

Qua các giờ thí nghiệm sinh viên có thể tiến hành các thí nghiệm và khám phá mà sinh viên tự lập ra phương sách tiến hành, sử dụng các cách đo đạc và quan sát chính xác và có tính hệ thống, phân tích và đánh giá các bằng chứng và liên hệ với các kiến thức và hiểu biết khoa học. Chương trình học được tổ chức xoay quanh các chủ đề của Vật lý đại cương I với 07 thí nghiệm. Mỗi thí nghiệm có một hướng dẫn với cấu trúc điển hình: mục tiêu của thí nghiệm, nguyên lý, tiến hành thí nghiệm và mẫu báo cáo.

Vật lý đại cương 2

Học phần sẽ cung cấp các khái niệm nền tảng trong Điện – Từ học và Quang học cho sinh viên các ngành Địa chất – Địa vật lý dầu khí, Khoan khai thác, và Lọc hoá dầu. Các chủ đề bao gồm: điện trường – dòng điện, từ trường, quang hình học và quang học sóng. Học phần cần sử dụng nhiều kiến thức của Học phần Vật lý đại cương I như: toạ độ, vận tốc, gia tốc, lực, các định luật về chuyển động của Newton, công và năng lượng. Học phần còn sử dụng các kiến thức về đại số, hình học và lượng giác, các phép toán với vector và giải tích. Học phần sẽ bao gồm các bài giảng, bài tập về nhà và thực hành, thí nghiệm.

TN Vật lý đại cương 2

Qua các giờ thí nghiệm sinh viên có thể tiến hành các thí nghiệm và khám phá mà sinh viên tự lập ra phương sách tiến hành, sử dụng các cách đo đạc và quan sát chính xác và có tính hệ thống, phân tích và đánh giá các bằng chứng và liên hệ với các kiến thức và hiểu biết khoa học. Chương trình học được tổ chức xoay quanh các chủ đề của Vật lý đại cương II với 07 thí nghiệm. Mỗi thí nghiệm có một hướng dẫn với cấu trúc điển hình: mục tiêu của thí nghiệm, nguyên lý, tiến hành thí nghiệm và mẫu báo cáo.

Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab

Học phần sẽ cung cấp các khái niệm nền tảng trong các chủ đề: Giới thiệu về thiết kế cơ khí với sự trợ giúp của máy tính. Trọng tâm vào các phần thiết lập bản vẽ, tạo và hiệu chỉnh bản vẽ hình học, vẽ kỹ thuật; các phương pháp chiếu, cách ghi chữ, kích thước, tỉ lệ. Kỹ thuật vẽ bao gồm vẽ phác thảo bằng tay, vẽ theo hướng chiếu vuông góc, các hình chiếu cơ bản. Phần thực hành trên AutoCAD sẽ bao gồm các lệnh vẽ, công cụ vẽ và trình bày bản vẽ.

Cơ sở kỹ thuật 2 (Tin học) + Lab

Học phần cung cấp kỹ năng lập trình tính toán trên phần mềm Python; cách sử dụng cú pháp, các kiểu dữ liệu nguyên thủy, cấu trúc điều khiển, véc tơ, cấu trúc lớp, hàm, tập tin nhập – xuất, ngoại lệ và cấu trúc lập trình khác. Nội dung học phần cũng bao gồm sử dụng các lớp thư viện vào giải quyết các vấn đề tính toán, thực hiện chương trình trong Python. Sinh viên sẽ được học lý thuyết kết hợp với thực hành viết và chạy chương trình Python.

Hóa đại cương 1

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về hoá học bao gồm các nội dung: sơ lược về lịch sử phát triển hóa học, các khai niệm và đơn vị đo lường cơ bản; cấu tạo nguyên tử, bức xạ điện từ, quang phổ nguyên tử, cấu trúc nguyên tử theo cơ học lượng tử, phương trình sóng Schrodinger, obitan nguyên tử và các mức năng lượng, cấu hình electron và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học; các thuyết giải thích về liên kết hoá học bao gồm thuyết liên kết hoá trị VB, thuyết lai hoá obitan; lý thuyết giải thích về hình dạng và cấu trúc phân tử theo thuyết đẩy giữa các cặp electron (VSEPR) và thuyết obitan phân tử (MO), cấu hình electron phân tử; trạng thái tập hợp của các chất bao gồm thuộc tính của chất rắn, lỏng và chất khí.

TN Hóa đại cương 1

Học phần thí nghiệm hóa đại cương 1 ngoài việc giúp SV ôn tập và củng cố kiến thức đã được học trong học phần lý thuyết (CHE11301) còn giúp SV biết những kỹ năng cơ bản trong phòng thí nghiệm như: nắm vững các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm, phân loại dụng cụ, hoá chất, thiết bị, những kỹ năng và những thao tác cơ. Biết được mức độ ảnh hưởng của hoá chất đến người làm thí nghiệm, những nguy cơ có thể xảy ra sự cố, từ đó nhận thức đúng đắn và sử dụng đúng mục đích các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc trong phòng thí nghiệm, biết được các quy tắc cơ bản ứng phó với sự cố xảy ra. Ngoài ra học phần còn rèn sinh viên những kỹ năng về ghi nhận và sử lý số liệu thực nghiệm và trình bày một báo cáo thí nghiệm.

Nhiệt động lực học

Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nhiệt động kỹ thuật, như: Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động học cơ bản của khí lý tưởng; Định luật nhiệt động thứ hai; Hơi nước và chu trình thiết bị động lực hơi nước; Các quá trình đặc biệt của khí và hơi; Từ các kiên thức của các quá trình nhiệt động, người học có thể hiểu và tính toán được toàn bộ chu trình của một số thiết bị nhiệt đặc trưng như: Động cơ đốt trong, thiết bị lạnh; HP cũng cung cấp các kiến thức cơ bản về truyền nhiệt như: Dẫn nhiệt; Trao đổi nhiệt đối lưu; Trao đổi nhiệt bức xạ. Từ đó, người học có thể giải được các bài toán truyền nhiệt và trên các thiết bị trao đổi nhiệt cụ thể.

Điện – Điện tử (+Lab)

Mạch điện: phần tử cơ bản, các định luật về dòng và áp, công suất, mạch điện đơn giản, phân tích mạch, kỹ thuật giải mạch điện, đáp ứng mạch điện và phân tích trạng thái ổn định; Các mạch điện tử cơ bản, mạch khuếch đại thuật toán, mạch khuếch đại dùng transistor; giới thiệu về máy điện.

Cơ lý thuyết

Học phần Cơ học lý thuyết sẽ cung cấp các khái niệm nền tảng trong các chủ đề:

Tĩnh học: Tĩnh học chất điểm và vật rắn, cân bằng vật rắn, tải trọng phân bố, trọng tâm, tải trọng trên dầm và dây cáp, ma sát, và mômen quán tính.

Động lực học: Động học và động lực học chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn trong chuyển động song phẳng. Phân tích lực và gia tốc sử dụng định luật 2 Newton và phương pháp năng lượng và động lượng.

Sức bền vật liệu (+Lab)

Học phần này trang bị các khái niệm về ứng suất và biến dạng, tải trọng dọc trục, phần tử chịu tải trọng dọc trục siêu tĩnh, ứng suất nhiệt, xoắn, góc xoắn, hệ siêu tĩnh chịu xoắn, uốn thuần túy, tả trọng lệch tâm, cắt dầm, tải trọng phức tạp, biến đổi ứng suất, chuyển vị của dầm, dầm và trục siêu tĩnh. Đưa ra các phương pháp tính toán về độ bền, độ cứng và ổn định của các bộ phận công trình hay các chi tiết máy, làm cơ sở trực tiếp học tập các môn cơ sở khác của các ngành kỹ thuật.

Vật lý vỉa (+ Lab)

Học phần cung cấp những kiến thức cho phép theo dõi, phân tích khai thác, phân tích chất lưu trong điều kiện vỉa, theo dõi, kiểm tra khai thác dầu khí và thu hồi tăng cường (bơm ép nước, khí vào vỉa…). Học phần hệ thống hóa phần lý thuyết và nghiên cứu thí nghiệm về vấn đề tính chất vật lý của vỉa dầu khí; thạch học, độ rỗng, tính đàn hồi, độ bền, tính chất truyền âm, tính chất điện, độ thấm tương đối và tuyệt đối, độ bão hòa chất lưu, tính mao dẫn, tương quan giữa đá-chất lưu như độ hấp phụ và hấp thụ.

Nhập môn dầu khí

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quan trong ngành công nghiệp dầu khí. Trước tiên sinh viên sẽ nắm được lịch sử phát triển và toàn cảnh ngành công nghiệp dầu khí trên thế giới và ở Việt Nam; các tác động của nó đối với nền kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ và môi trường; tổng quan các khâu trong ngành công nghiệp dầu khí. Tiếp theo, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ sở về nguồn gốc và sự hình thành dầu khí, hệ thống dầu khí và tổng quan các phương pháp địa chất – địa vật lý trong công tác tìm kiếm và thăm dò dầu khí. Sinh viên sẽ được tìm hiểu sơ lược về lịch sử khai thác dầu khí cũng như các công đoạn trong khoan khai thác và vận chuyển dầu thô. Học phần cung cấp sơ lược về quy trình thi công giếng khoan khai thác dầu khí và các trang thiết bị sử dụng trong thi công một giếng khoan dầu khí. Sinh viên được tìm hiểu tổng quan về hệ thống khai thác và quá trình khai thác giếng tức là quá trình đưa dầu khí từ vỉa lên miệng giếng bằng năng lượng tự nhiên và bằng các phương pháp khai thác thứ cấp. Sinh viên cũng sẽ được tìm hiểu sơ lược về công nghệ mỏ, quản lý vận hành mỏ, và các phương pháp thu hồi dầu tăng cường cơ bản. Phần khâu sau cung cấp các thông tin về quá trình phát triển ngành chế biến dầu khí trên thế giới và tại Việt Nam, các nguồn nguyên liệu và sản phẩm chính trong chế biến dầu khí. Tổng quan các quá trình chính trong nhà máy lọc dầu, nhà máy chế biến khí cùng các dạng cấu hình nhà máy cơ bản của các nhà máy cũng sẽ được giới thiệu cho sinh viên. 

Kinh tế dầu khí

Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về: Kinh tế đại cương (kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô); nền công nghiệp dầu khí Việt Nam; vai trò, vị trí của nền CNDK trong nền kinh tế Việt Nam; các hiểu biết cơ bản về thị trường dầu khí; luật Dầu khí; Luật Thuế tài nguyên liên quan đến ngành dầu khí; các hợp đồng dầu khí cơ bản; các chỉ số kinh tế, tài chính được sử dụng trong đánh giá, thẩm định các dự án thăm dò – khai thác dầu khí; xu thế phát triển của ngành công nghiệp dầu khí trên Thế giới và ở Việt Nam.

An toàn lao động và bảo vệ môi trường

Học phần trình bày một số kiến thức cơ bản về quản lý và kỹ thuật an toàn sức khỏe môi trường được áp dụng phổ biến trong công nghiệp dầu khí, bao gồm các mối nguy trong quá trình lao động, tiêu chuẩn quản lý an toàn quá trình, tiêu chuẩn quản lý OHSAS 18001, nguyên nhân, hậu quả, quản lý tổn thất, đo lường an toàn, đánh giá rủi ro, làm việc với các chất dễ cháy nổ, bệnh điếc nghề nghiệp, môi trường và các thành phần môi trường, qui chuẩn môi trường, đánh giá tác động môi trường, sự cố tràn dầu.

Kỹ năng nghề nghiệp

Kỹ năng nghề nghiệp là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng không liên quan đến kiến thức chuyên môn bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng đàm phán… Học phần Kỹ năng nghề nghiệp cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức, quy tắc và các bài thực hành nhằm giúp sinh viên hình thành các kỹ năng mềm cần thiết nhằm giúp sinh viên phát huy khả năng ứng xử xã hội, tự quản lý, lãnh đạo bản thân, xây dựng và suy trì tốt sự tương tác xã hội, giải quyết vấn đề trong công việc và trong cuộc sống.

Địa chất đại cương

Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Khoa học Địa chất bao gồm: cấu tạo và thành phần vật chất của Trái Đất (khoáng vật tạo đá và ba loại đá chính: đá magma, trầm tích và biến chất), các quá trình địa chất nội sinh (động đất, sóng thần, núi lửa, đứt gãy, uốn nếp) và các quá trình địa chất ngoại sinh (phong hóa, hoạt động xói mòn của nước, sóng biển, của gió ..). Đồng thời, học phần cung cấp những kiến thức đại cương về các nội dung như địa tầng, địa chất cấu tạo, kiến tạo để sinh viên hiểu rõ hơn về cấu trúc địa chất của thạch quyển cũng như quá trình hình thành các kiểu cấu trúc đó. Ngoài ra, học phần cũng cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về các nguồn tài nguyên khoáng sản liên quan.

Giới thiệu hệ thống khoan (+Lab)

Học phần này trang bị cho sinh viên về hệ thống khoan dầu khí bao gồm: các thuật ngữ và định nghĩa cơ bản, ứng dụng ngoài hiện trường, các đơn vị sử dụng tính toán về các cột áp suất trong khoan (áp suất thủy tĩnh, áp suất lỗ rỗng, áp suất vỡ vỉa, áp suất địa tĩnh), các giai đoạn phát triển mỏ dầu khí, phân loại các loại giàn khoan và hệ thống thiết bị, phân loại choòng khoan và cơ chế phá hủy đất đá của chúng, chức năng và thành phần của bộ khoan cụ, chức năng và phân loại dung dịch khoan, chức năng xi măng trám giếng khoan và phân loại xi măng theo chiều sâu giếng khoan và tính toán cơ bản lựa chọn mác thép theo tiêu chuẩn công nghiệp Dầu khí, các loại quỹ đạo giếng và tính toán cơ bản và các thuật ngữ sử dụng ngoài hiện trường, các phương pháp dập giếng và áp dụng ngoài hiện trường, các vấn đề trong khoan, giới thiệu sức khỏe, an toàn, môi trường trong hoạt độngkhoan Dầu khí. Sinh viên được trải nghiệm học thực hành khoan trên bộ mô phỏng khoan.

Quá trình vận chuyển chất lưu trong khai thác dầu khí

Học phần trang bị các kiến thức cơ bản và ứng dụng của cơ học chất lưu (tĩnh học; khối lượng, năng lượng, và cân bằng mô men; dòng chảy tầng và dòng chảy rối, số Reynolds, biểu đồ Moody; dòng chảy của chất lưu phi Newton; dòng chảy đa pha; dòng chảy trong môi trường rỗng, dòng chảy phi Darcy), và truyền nhiệt (dẫn nhiệt, đối lưu, trao đổi nhiệt). Môn học cũng nhấn mạnh sự tương tự và tương đồng trong vận chuyển khối, năng lượng và truyền mô men.

Phương pháp số trong kỹ thuật dầu khí

Môn học trang bị các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp số sử dụng cho kỹ sư dầu khí để giải quyết những bài toán phức tạp mà các phương pháp đã học không thể tìm được lời giải. Đầu tiên, môn học trang bị cho sinh viên cách sử dụng bảng tính Excel và cách lập trình bằng VBA (Visual Basic Application) để sinh viên có thể làm việc với các số liệu cũng như làm quen với ít nhất một ngôn ngữ lập trình cho môn học. Sau đó sinh viên sẽ được tìm hiểu cách tính xấp xỉ bằng khai triển Taylor, chuỗi và cách tính toán sai số trong tính toán xấp xỉ. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức về phương pháp số trong tìm nghiệm của các phương trình phức tạp bằng phương pháp chia đôi, phương pháp Newton-Raphson, phương pháp pháp dây cung (secant method). Tiếp đó môn học sẽ tìm hiểu cách giải các hệ phương trình nhiều ẩn phức tạp bằng phương pháp số, cách tính tích phân và vi phân theo phương pháp số. Sinh viên sẽ được tìm hiểu về các phương pháp tính nội suy, ngoại suy. Cuối cùng môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức về giải các phương trình vi phân thường và phương trình vi phân riêng phần bằng phương pháp số. Trong đó nhấn mạnh việc áp dụng các phương pháp số trong giải các bài toán của kỹ thuật đầu khí.

Chất lưu vỉa dầu khí

Học phần sẽ cung cấp các khái niệm nền tảng trong chất lưu vỉa dầu khí. Các chủ đề bao gồm: giới thiệu về hóa học hữu cơ; tính chất của các đơn chất; thí nghiệm ảo, an toàn, xác định áp suất hơi; phân loại và xác định các vỉa bằng loại chất lưu; các khí lý tưởng và thực; các tính chất công nghệ mỏ của khí; định nghĩa và đánh giá tính chất Black Oil từ dữ liệu mỏ; nghiên cứu chất lưu vỉa; đánh giá tính chất Black Oil từ các mối tương quan; đánh giá thí nghiệm ảo của hệ số nén khí z và phân tích độ rò. Điểm bọt khí của mẫu dầu sống (live oil) và đường bao pha; tính toán tách pha bề mặt và các phương trình tương quan về tỷ số cân bằng; đánh giá tính chất nước vỉa; đánh giá từ thí nghiệm về độ nhớt và sức căng bề mặt của mẫu dầu, khí và nước; các điều kiện hình thành và quy trình chống hydrate; các phương trình trạng thái lập phương; tính toán với các phương trình trạng thái; thí nghiệm ảo – thí nghiệm DL và bình tách của mẫu dầu sống; thành tạo hydrate và các kỹ thuật chống hydrate.

Địa chất dầu khí

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về địa chất dầu khí như các yếu tố của hệ thống dầu khí: đá sinh, đá chứa, đá chắn và bẫy dầu khí. Môn học cung mô tả các quá hình thành nên một tích tụ dầu khí như: quá trình sinh dầu, quá trình di cư, quá trình nạp bẫy và bảo tồn tích tụ dầu khí. Ngoài ra, môn học cũng cung cấp cho người học những kiến thức về nguồn tài nguyên phi truyền thống. Các phương pháp tính toán trữ lượng dầu khí cũng như phân cấp tài nguyên dầu khí cũng được giới thiệu sơ bộ trong học phần này. Các chủ đề chính bao gồm: nguồn gốc của dầu khí; tính chất vật lí và hóa học của dầu khí; đá mẹ và các quá trình sinh dầu; dịch chuyển của dầu khí; đá chứa; đá chắn và bẫy; tài nguyên dầu khí phi truyền thống; đánh giá triển vọng và trữ lượng dầu khí.

Địa cơ học

Học phần cung cấp và trình bày các khái niệm cơ bản của địa cơ học bao gồm các thuật ngữ, vai trò, các ứng dụng và tầm quan trọng của quy mô tỷ lệ trong nghiên cứu vân đề địa cơ; các vấn đề biến dạng của đất đá; các tính chất cơ học của đất đá; các thành phần ứng suất trái đất; thu thập các dữ liệu cơ học; thiết lập và xây dựng mô hình cơ học của trái đất; các ứng dụng của địa cơ trong công nghiệp dầu khí và các công nghệ hiện đại liên quan đến địa cơ học.

Kỹ thuật khoan

Học phần cung cấp và trình bày các kiểu, chức năng của giàn khoan và thiết bị khoan; các vấn đề cơ học đá đối với công tác khoan và ổn định giếng khoan; thiết lập và phân tích công thức các hệ dung dịch khoan cùng các vấn đề môi trường, an toàn và sức khỏe liên quan; các công tác bơm trám xi măng; tính toán, phân tích và giải quyết các vấn thủy lực khoan; thiết kế, phân tích qui trình ống chống theo các tiêu chuẩn bền về nổ ống, bóp méo và kéo căng; các vấn đề trong kỹ thuật khoan định hướng và giám sát quỹ đạo giếng; thiết kế bộ khoan cụ và các vấn đề đương đại trong khoan.

Hệ thống khai thác dầu khí (+Lab)

Học phần cung cấp các khái niệm nền tảng trong vận hành và thiết bị khai thác mỏ dầu trong đất liền và ngoài khơi; các thành phần trong hệ thống khai thác; phân tích chế độ dòng chảy trong vỉa và chế độ dòng chảy trong giếng; phân tích dòng vào, dòng ra và phân tích đối áp; phân tích toàn bộ hệ thống; thiết bị hoàn thiện giếng, thiết bị kiểm soát cát; thiết bị và thiết kế phương pháp khai thác nâng nhân tạo; kích thích giếng, sửa chữa/hoàn thiện giếng; hệ thống tách và xử lý sơ bộ; đồng thời học phần cũng cung cấp bản chất, các mô hình phát triển khe nứt, các thông số trong nứt vỉa thủy lực.

Đánh giá thành hệ

Học phần cung cấp kiến thức về phương pháp minh giải các đường log giếng để đánh giá thành hệ của vỉa chứa hydrocarbon, các tính chất vật lý của đá, nguyên lý vận hành các thiết bị đo, phân tích các đường log trong giếng thân trần và xác định thông số mẫu lõi để đánh giá trữ lượng hydrocarbon cũng như thông số địa vật lý của thành hệ như độ rỗng, bề dày vỉa, độ bão hòa nước/hydrocarbon, độ thấm và áp suất mao dẫn phụ thuộc độ bão hòa chất lưu, đánh giá thành hệ của tầng sét, cát.

Công nghệ mỏ (+Lab)

Học phần giới thiệu các phương pháp xác định trữ lượng vỉa, phương trình cân bằng vật chất, các mô hình tầng nước đáy, dòng chảy trong vỉa, mô hình đẩy dầu của nước, phương pháp bơm ép nước, các quá trình thu hồi dầu tăng cường, xây dựng quá trình tối ưu hóa thu hồi dầu, tìm hiểu và phân tích các vỉa phi truyền thống.

Chứng minh phương trình Buckley-Leverrette, khảo sát mối tương quan giữa vị trí mặt tiến, dầu nước với fractional flow và độ bão hòa nước. Tính toán xác định các thông số trong bơm ép nước trên mô hình 5 điểm.

Thử vỉa

Giới thiệu về công tác thử vỉa, các tính chất của đá chứa và chất lưu; lời giải phương trình khuếch tán trong môi trường rỗng, áp dụng nguyên lý chồng chất để xây dựng bài thử vỉa phục hồi áp suất; các phương pháp phân tích áp suất chuyển tiếp (semilog, log-log) áp dụng cho giếng khai thác dầu và giếng khai thác khí, nhận diện các chế độ dòng chảy từ vỉa vào giếng để lựa chọn mô hình minh giải và sử dụng phân tích đồ thị để xác định các thông số của vỉa và giếng (skin, hệ số tích chứaWB, độ thấm hiệu dụng … ).

Mô phỏng vỉa

Học phần giới thiệu khái quát về mô hình hóa và mô phỏng vỉa dầu khí và các bước liên quan đến mô phỏng vỉa từ mô hình hoá vỉa tới khớp lịch sử khai thác giếng. Sinh viên được học cách thành lâp phương trình vi phân dòng chảy chất lưu trong vỉa dầu khí cho các mỏ từ đơn giản tới phức tạp (mỏ một pha, mỏ hai pha và mỏ nhiều pha). Sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn (finite difference) để tính toán mô phỏng vỉa một pha trong không gian một chiều và hai chiều. Tìm hiểu phương pháp mô phỏng mỏ 2 pha không có sự chuyển pha (black oil model) và mô phỏng mỏ có sự chuyển pha (compositional model). Sinh viên được thực hành mô phỏng vỉa dầu khí bằng phần mềm chuyên dụng sử dụng số liệu đo địa vật lý giếng khoan từ đó thành lập mô hình vỉa, sau đó mô phỏng khai thác vỉa, khớp lịch sử khai thác giếng và dự báo khai thác.

Mô hình hóa mỏ tích hợp

Mô hình vỉa tích hợp cho sinh viên về kỹ thuật dầu khí cao cấp, bao gồm sử dụng các dữ liệu địa vật lý, địa chất, vật liệu tự nhiên và kỹ thuật với các phương pháp thống kê địa lý để tạo mô tả vỉa cho mô phỏng động. Giới thiệu về các mô hình địa chất bao gồm các khái niệm cơ bản trong thống kê và các mô hình biến thể variogram, kỹ thuật kriging; và mô phỏng Gaussian. Sinh viên sẽ được thực hiện các dự án kết hợp một số kỹ thuật nhằm định lượng sự không chắc chắn trong một mô phỏng vỉa động thực tế.

Kỹ thuật khai thác

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong kỹ thuật khai thác dầu khí; những nguyên tắc trong thiết kế và lựa chọn thiết bị bề mặt và thiết bị lòng giếng; đánh giá và tối ưu trong khai thác dầu khí, khả năng khai thác, nhiễm bẩn thành hệ và phân tích hệ số skin; lựa chọn cách thức hoàn thiện giếng; công nghệ nâng cao thu hồi dầu và khí. Sinh viên được thực hiện xây dựng đường IPR và VLP, dự báo khai thác trong tương lai, thiết kế dự án xử lý axit và nứt vỉa thủy lực, thiết kế nâng nhân tạo từ số liệu thực tế thu thập tại đơn vị sản xuất.

Dự án phát triển mỏ

Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức để đánh giá một dự án phát triển mỏ (từ đánh giá trữ lượng, đến giai đoạn khoan, khai thác và phát triển mỏ có xét đến tính kinh tế, an toàn, môi trường của dự án). Ngoài ra sinh viên được trang bị kiến thức phân tích kinh tế và các phương pháp quyết định đầu tư trong dầu khí và khai thác khoáng sản; khai thác tận thu, quy định đánh thuế trong dầu khí, và các loại dự án tìm thấy trong ngành công nghiệp; đánh giá dự án dầu khí cho các trường hợp cụ thể.

Thu hồi dầu tăng cường

Các khái niệm cơ bản và cơ sở lý thuyết thu hồi tăng cường. Dịch chuyển vĩ mô và vi mô của chất lỏng trong tầng chứa. Các tính chất cơ bản của đá tầng chứa, tính dính ướt, ứng xử pha, sự trộn lẫn pha, các yếu tố ảnh hưởng đến sự dịch chuyển của dầu trong vỉa. Kiểm soát độ linh động của chất lưu. Quá trình dịch chuyển trộn lẫn. Các phương pháp bơm ép polyme, CO2, bơm ép khí-hơi nước, thu hồi bằng phương pháp nhiệt. Cơ sở lựa chọn phương pháp thu hồi tăng cường trong từng điều kiện áp dụng cụ thể. Các ví dụ minh họa.

Địa thống kê

Môn học giới thiệu về địa thống kê và các ứng dụng trong mô hình hoá mỏ dầu khí. Sinh viên được trang bị với các kiến thức cơ bản về xác suất như cách tính xác suất của biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên, các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và các phân phối xác suất phổ biến sử dụng trong mô hình hoá vỉa dầu khí. Các kiến thức về thống kê trong kỹ thuật dầu khí mẫu ngẫu nhiên và bài toán ước lượng với các ứng dụng thực tế trong kỹ thuật dầu khí. Các phương pháp nội suy sử dụng trong tính toán địa thống kê và phương pháp upscale từ số liệu đo địa vật lý giếng khoan để thành lập mô hình mỏ.

Thiết bị thủy khí (Tự chọn)

Môn học gồm các lý thuyết cơ bản về các loại máy bơm chất lỏng và chất khí, các loại máy quạt và máy nén khí sử dụng trong công nghiệp dầu khí. Nội dung môn học được chia thành 6 chương, với các kiến thức chính sau: giới thiệu lịch sự hình thành và phát triển kỹ thuật truyền động thủy khí, các khái niệm chung, phân loại và các đặc tính kỹ thuật của các dòng máy bơm cánh dẫn, máy bơm thể tích, quạt và máy nén khí. Điều kiện ứng dụng và nguyên lý vận hành các thiết bị thủy khí trong công nghiệp dầu khí. Môn học cũng sẽ cung cấp các kiến thức cập nhật về các tiến bộ khoa học kỹ thuật của lĩnh vực máy và thiết bị thủy khí cập nhật hiện nay cho sinh viên với các thông tin thực tế trong nước và trên thế giới.

Kỹ thuật đo lường (Tự chọn)

Học phần cung cấp cho sinh viên những nguyên lý cơ bản của điều khiển quá trình và đo lường trong ngành dầu khí. Môn học này cung cấp những nguyên lý đo cơ bản, phương pháp đo và thiết bị đo cho đo các thông số cơ bản. Dựa trên những nguyên lý này, sinh viên có thể sử dụng các thiết bị đo, phân tích và xử lý kết quả đo cho công việc sau này.

Địa vật lý đại cương (Tự chọn)

Học phần giới thiệu cơ sở khoa học của các phương pháp địa vật lý thăm dò, bao gồm cơ sở vật lý, cơ sở toán học và cơ sở địa chất của từng phương pháp. Các phương pháp bao gồm: thăm dò trọng lực, thăm dò từ, thăm dò điện, thăm dò địa chấn, thăm dò phóng xạ và địa vật lý giếng khoan. Trên cơ sở đó, học phần tiếp tục cung cấp cho sinh viên các nội dung như: phương pháp khảo sát, thiết bị, máy phát, máy thu tín hiệu với những nguyên tắc thu phát cụ thể, ứng dụng của từng phương pháp trong nghiên cứu cấu trúc địa chất và tìm kiếm, thăm dò khoáng sản.

Trầm tích học (Tự chọn)

Trầm tích và địa tầng là hai lĩnh vực có mối quan hệ mật thiết với nhau, địa tầng có thể được coi là sản phẩm của các quá trình trầm tích theo không gian và thời gian. Nhà địa tầng muốn giải thích các lớp đá theo các môi trường của quá khứ thì phải nghiên cứu trầm tích. Trầm tích là đối tượng địa chất rất quan trọng trong tìm kiếm thăm dò khoáng sản nói chung và dầu khí nói riêng. Do vậy, học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các quá trình thành tạo, vận chuyển và lắng đọng trầm tích cũng như các quá trình thành đá và biến đổi thứ sinh. Đặc biệt, học phần nhấn mạnh vào đặc điểm khoáng vật, kiến trúc và cấu tạo của các nhóm đá trầm tích cơ bản như đá cát kết, sét kết và đá carbonat. Từ đó, giúp minh giải bối cảnh thành tạo và môi trường lắng đọng trầm tích của các kiểu đá trầm tích đó. Đây là cơ sở quan trọng nhằm đánh giá tiềm năng dầu khí về sau. Ngoài ra, học phần cũng trang bị những kiến thức tổng quan và cơ bản nhất cho sinh viên về nguồn gốc và đặc điểm của một số loại đá trầm tích khác như đá trầm tích hóa học, sinh hóa.

Dung dịch khoan (+Lab) (Tự chọn)

Học phần này trang bị cho sinh viên bao gồm: Các chức năng của dung dịch khoan và khuyến cáo điều chỉnh tính chất dung dịch khoan, phân loại dung dịch khoan và các chất phụ gia, Hệ thống tuần hoàn và tiêu chuẩn lựa chọn hệ thống làm sạch dung dịch khoan, Tính chất lưu biến dung dịch (chất lỏng Newtonian, và chất lỏng khoan phi Newtonian) và các thông số cơ bản dung dịch (khối lượng riêng, trọng lượng riêng, tỷ trọng dung dịch, độ bền Gel, ứng suất chảy tới hạn, độ nhớt dẻo, độ nhớt biểu kiến, độ nhớt phễu, hàm lượng pha rắn, hàm lượng sét) và sinh viên được trải nghiệm đo các thông số cơ bản dung dịch, Dung dịch khoan trong điều kiện phức tạp ( mất dung dịch toàn phần, mất dung dịch bán phần), Các hệ dung dịch phổ biến sử dụng khoan tại vùng biển Việt Nam (hệ dung dịch hoàn thiện KCl/Polymer, hệ dung dịch Ultradril..).

Xi măng (+Lab) (Tự chọn)

Học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức bao gồm: Sản xuất xi măng, Thành phần hóa học của xi măng, Phân loại xi măng trám giếng khoan, Tính chất của xi măng theo API và Xi măng đặc biệt và xi măng Portland, Các tính chất của vữa xi măng và đá xi măng, Các phụ gia trong vữa xi măng (chất đông nhanh, phụ gia tỷ trọng nhẹ và tỷ trọng nặng, chất chậm động, chất kiểm soát độ thải nước, phụ gia đặc biệt), Các thiết bị bơm trám xi măng và các thiết bị phụ trợ, Các Phương pháp bơm trám xi măng giếng khoan (trám xi măng giếng khoan ống chống lửng, trám sơ cấp, bơm ép xi măng). Sinh viên được trải nghiệm đo các thông số của vữa xi măng.

Hoàn thiện và kích thích giếng (Tự chọn)

Học phần này trang bị cho sinh viên bao gồm: tổng quan về hoàn thiện giếng (tiêu chuẩn thiết kế, Phương pháp hoàn thiện, các phương pháp nâng dòng, và hiệu quả hoàn thiện), Bơm trám xi măng (thiết bị trám, và các phương pháp trám xi măng, đánh giá chất lượng bơm trám), Thiết bị hoàn thiện giếng, Các phương pháp bắn mở vỉa, Xử lý vùng cận đáy giếng, Nứt vỉa thủy lực, các kiểu hoàn thiện giếng.

Xử lý và vận chuyển dầu khí (Tự chọn)

Học phần cung cấp những khái niệm chủ yếu về thành phần, tính chất dầu mỏ, mô tả quá trình xử lý, vận chuyển dầu, đặc biệt các phương pháp vận chuyển dầu nhiều parafin có độ nhớt cao bằng đường ống; tóm tắt những hệ thống thu gom, xử lý điển hình; trình bày cụ thể các phương pháp tính toán thủy lực đường ống khí vận chuyển chất lỏng phi Newton, chất lỏng nhớt dẻo, vận chuyển dầu nóng, vẫn chuyển hỗn hợp dầu khí và những đặc trưng chủ yếu vận chuyển dầu trong điều kiện biển.

Thiết bị khoan – khai thác và vận hành (Tự chọn)

Học phần cung cấp kiến thức về cấu trúc của bộ khoan cụ, các loại cần khoan và choòng khoan, những lực tác động lên bộ cần khoan; cấu trúc bộ ống chống trong giếng khoan, các loại ống chống, các loại ứng suất trong ống chống; phân loại các kiểu giàn khoan hiện nay trên thế giới, hệ thống nâng hạ, hệ thống tuần hoàn và các thiết bị làm sạch dung dịch khoan. Ngoài ra học phần trang bị cho sinh viên các thiết bị lòng giếng và thiết bị bề mặt trong khai thác nâng nhân tạo như gaslift và các loại bơm.

Thiết kế và vận hành hiệu quả quá trình khoan (Tự chọn)

Học phần này trang bị cho sinh viên bao gồm: Các cơ chế phá hủy đất đá của choòng khoan, Các mô hình tính toán độ bền nén đơn, Hiệu quả làm việc của choòng khoan, Các mô hình tốc độ cơ học khoan, Vấn đề bó choòng khoan trong khi thi công khoan, Quản lý và đảm bảo ổn định thành giếng khoan, Các biện pháp cải thiện hiệu quả khoan (làm sạch mùn khoan, tối ưu các thông số khoan, Vấn đề mất dung dịch khoan.

Những bài toán thông dụng trong kỹ thuật khai thác (Tự chọn)

Học phần trang bị cho sinh viên các phương pháp giải các bài toán thông dụng trong khai thác dầu khí. Một số bài toán được tìm hiểu trong học phần gồm: Bài toán Xác định áp suất đáy giếng từ giá trị áp suất bề mặt và lưu lượng, bài toán dự báo khai thác cho giếng dầu và giếng khí theo cơ chế dòng chảy như chảy ổn định, giả ổn định, và chảy thay đổi theo thời gian (transient flow), bài toán dự đoán sự suy giảm lưu lượng của giếng khai thác, và bài toán khai thác dầu bằng gaslift.

2.4.Năng lượng tái tạo (Tự chọn)

Mục tiêu của học phần này là giới thiệu cho sinh viên tổng quan về năng lượng và những kiến thức cần thiết về năng lượng tái tạo. Học phần sẽ đề cập đến các tác động môi trường liên quan đến việc sử dụng, khai thác và sản xuất nhiên liệu hóa thạch; những lợi ích của năng lượng tái tạo và xu hướng chuyển dịch năng lượng trên thế giới. Học phần sẽ đi sâu vào một số loại hình năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng sinh học, năng lượng gió, thủy điện, năng lượng sóng và thủy triều, địa nhiệt và năng lượng hydro. Những nội dung chính bao gồm: việc sản xuất và tiêu thụ, nguyên lý hoạt động, lưu trữ và vận chuyển, ưu và nhược điểm, tiềm năng và chi phí, các tác động môi trường. Sau khi tham gia môn học này, sinh viên có thể đánh giá các chính sách về năng lượng tái tạo trên thế giới cũng như có nền tảng cho các nghiên cứu về chủ đề chuyển dịch năng lượng.

Công nghệ khoan trong điều kiện phức tạp (Tự chọn)

Học phần này trang bị cho sinh viên các kiến thức bao gồm: tổng quan về khoan giếng trong điều kiện phức tạp, Khoan nước sâu xa bờ ( giới thiệu khoan nước sâu, các loại giàn khoan nước sâu xa bờ, kế hoạch phát triển mỏ ở vùng nước sâu, lựa chọn loại giàn khoan nước sâu, và công nghệ khoan và thách thức), Khoan giếng ở vùng băng giá, Khoan giếng có kiểm soát áp suất ( giới thiệu về khoan kiểm soát áp suất, lợi ích của khoan kiểm soát áp suất) và các vấn đề sức khỏe an toàn và môi trường (HSE), và các bài học kinh nghiệm thi công khoan giếng kiểm soát áp suất.

Công nghệ khoan định hướng và vươn xa (Tự chọn)

Học phần này trang bị cho sinh viên bao gồm: những ứng dụng của giếng khoan định hướng và vươn xa ( vị trí khó tiếp cận, khoan phát triển mỏ, khoan cắt xiên, khoan giải vây và khoan lấy mẫu, khoan giếng địa nhiệt, khoan giếng ngang), Các dạng quỹ đạo giếng khoan định hướng ( dạng chữ J, chữ J kéo dài, chữ S và S cải biên) và ứng dụng của nó, Phân loại giếng khoan ngang, Kỹ thuật khoan giếng định hướng, Các Phương pháp tính toán giám sát quỹ đạo giếng, Lựa chọn các thông số công nghệ (vận tốc quay tới hạn của chuỗi cần khoan, tải trọng tới hạn lên choòng khoan, lưu lượng nước rửa tối ưu).

Công nghệ khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam (Tự chọn)

Công nghệ khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam: Bức tranh tổng thể về tiềm năng và hoạt động dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, các công nghệ khai thác dầu khí biển, các công nghệ khai thác đã và đang áp dụng tại thềm lục địa Việt Nam, phân tích ưu điểm và hạn chế của các công nghệ, bài học thực tế và các công nghệ mới. Các chủ đề bao gồm: công nghệ khai thác dầu khí ngoài khơi; tổng quan hoạt động khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam; đặc trưng công nghệ khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam; các khó khăn thách thức của dầu khí Việt Nam và xu hướng phát triển.

Phát triển khai thác các mỏ cận biên (Tự chọn)

Học phần trang bị những kiến thức đầy đủ về mỏ cận biên, các thông số đánh giá hiệu quả khai thác mỏ cận biên. Quy trình lập dự án phát triển mỏ cận biên, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và rủi ro đầu tư; lập kế hoạch phát triển mỏ (FDP). Các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập và triển khai một dự án phát triển mỏ cận biên.

Khai thác dầu nặng (Tự chọn)

Học phần sẽ giới thiệu cho sinh viên về các dầu nặng và cá kỹ thuật khai thác hiện tại. Khóa học cũng giới thiệu tiềm năng phát triển, sự phân bố trên thế giới, các định nghĩa, phân loại, đặc tính dầu nặng, trữ lượng dầu nặng trên thế giới. Các phương pháp khai thác dầu nặng như bơm hơi nước (steam injection), ngâm hơi nước (steam ), bơm ép nước nóng, đốt tại chỗ, Steam-Assisted Gravity Drainage được giới thiệu, phân tích, đánh giá ưu nhược điểm.

Công nghệ khai thác và xử lý khí (Tự chọn)

Học phần cung cấp kiến thức về nguồn tài nguyên khí thiên nhiên, quá trình hình thành, phần bố, trữ lượng khai thác của Việt Nam, khu vực và trên thế giới. Đồng thời học phần trình bày các tính chất hóa lý của khí thiên nhiên, thành phần hóa học, tính chất vật lý, giá trị nhiệt lượng, phương trình trạng thái. Công nghệ thăm dò, khai thác, xử lý và vận chuyển khí thiên nhiên, các vấn đề kỹ thuật trong khai thác và vận chuyển khí nhưu hydrate, liquid loading. Ngoài ra học phần trang bị cho sinh viên quá trình và công nghệ xử lý và chế biến khí thiên nhiên, và đề cập đến các nguồn khí thiên nhiên truyền thống.

Sinh cát và kiểm soát cát trong khai thác dầu khí (Tự chọn)

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về bản chất, cơ chế, nguyên nhân của hiện tượng sinh cát trong quá trình khoan và khai thác dầu khí; tính toán, phân tích dự báo hiện tượng sinh cát trong các thành hệ và chế độ khai thác dầu khí khác nhau. Đồng thời giới thiệu các công nghệ khống chế cát để ngăn ngừa, hạn chế ảnh hưởng sinh cát tới khai thác dầu khí.

Thu dọn mỏ (Tự chọn)

Tổng hợp các kiến thức cơ bản về kỹ thuật thu dọn mỏ, các yêu cầu và điều kiện đối với công việc thu dọn mỏ. Học phần tập trung vào các vấn đề như huỷ giếng, thu dọc đường ống, thu dọn giàn. Đặc biệt sinh viên sẽ được tìm hiểu chi tiết về vấn đề hủy giếng, bao gồm giải thích nguyên nhân và mục đích hủy giếng, phân biệt hủy giếng tạm thời với hủy giếng vĩnh viễn, nhận biết các yêu cầu đối với việc hủy giếng, đánh giá các tác động tiêu cực của việc hủy giếng không hoàn thiện, mô tả các thiết bị và vật liệu sử dụng khi hủy giếng, mô tả và đánh giá các kỹ thuật và phương pháp đặt nút chắn, mô tả quy trình hủy giếng và nhận biết yêu cầu kiểm tra sau khi hủy giếng.

Kiến tập định hướng nghề nghiệp

Trong học kỳ hè, sinh viên được tham gia chương trình kiến tập kéo dài trong khoảng từ 1-2 tuần tại các đơn vị thành viên chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, với mục đích thăm quan và tìm hiểu về các hoạt động trong lĩnh vực dầu khí của từng đơn vị đó. Sinh viên được chính các cán bộ tại đơn vị đó trực tiếp hướng dẫn, giới thiệu về các nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn cũng như cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò dầu khí; khai thác dầu khí và chế biến dầu khí. Từ đó, sinh viên có những định hướng lựa chọn ngành học phù hợp với nguyện vọng của bản thân. Ngoài ra, sinh viên cũng được tìm hiểu về các quy định an toàn, quy trình công nghệ cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp dầu khí. Kết thúc đợt kiến tập, sinh viên cần hoàn thành báo cáo kiến tập theo nhóm và trình bày kết quả thu được trước các thầy cô trong Khoa Dầu khí.

Thực tập nghề nghiệp 1 (Hè)

Học phần cung cấp cơ hội cho sinh viên tham gia tìm hiểu các công ty hay đơn vị sản xuất có hoạt động trong lĩnh vực khoan dầu khí, lựa chọn cụ thể hướng chuyên đề trong quá trình triển khai. Trong quá trình thực tập hè 1, sinh viên có thể lựa chọn các chủ đề để làm việc cùng cán bộ hướng dẫn tại đơn vị sản xuất trong thời gian 4 tuần như tính toán áp suất lỗ rỗng, ổn định thành giếng khoan, thiết kế ống chống, tính toán thủy lực khoan, các vấn đề khác trong khi khoan. Kết thúc đợt thực tập, sinh viên cần có báo cáo tổng hợp về các kiến thức tìm hiểu được, số liệu thực tế được cung cấp và/ hoặc các phần mềm được sử dụng để thực hiện đề tài đã chọn.

Thực tập nghề nghiệp 2 (Hè)

Học phần cung cấp cơ hội cho sinh viên tham gia tìm hiểu các công ty hay đơn vị sản xuất có hoạt động trong lĩnh vực khai thác và công nghệ mỏ, lựa chọn cụ thể hướng chuyên đề trong quá trình triển khai. Trong quá trình thực tập hè 2, sinh viên có thể lựa chọn các chủ đề để làm việc cùng cán bộ hướng dẫn tại đơn vị sản xuất trong thời gian 4 tuần như hoàn thiện giếng, nâng nhân tạo, xử lý vùng cận đáy giếng, bơm ép nước duy trì áp suất vỉa, mô phỏng vỉa, thu hồi dầu tăng cường và các vấn đề khác trong lĩnh vực khai thác và công nghệ mỏ. Kết thúc đợt thực tập, sinh viên cần có báo cáo tổng hợp về các kiến thức tìm hiểu được, số liệu thực tế được cung cấp và/ hoặc các phần mềm được sử dụng để thực hiện đề tài đã chọn.

Thực tập tốt nghiệp

Học phần cung cấp cơ hội cho sinh viên tham gia tìm hiểu các công ty hay đơn vị sản xuất có hoạt động trong lĩnh vực khoan, khai thác, công nghệ mỏ và năng lượng tái tạo lựa chọn cụ thể hướng chuyên đề trong quá trình triển khai. Trong quá trình thực tập tốt nghiệp, sinh viên có thể lựa chọn các chủ đề trong lĩnh vực khoan, khai thác, công nghệ mỏ, năng lượng tái tạo để làm việc cùng cán bộ hướng dẫn tại đơn vị sản xuất trong thời gian 10 tuần. Kết thúc đợt thực tập, sinh viên cần có báo cáo tổng hợp về các kiến thức tìm hiểu được, số liệu thực tế được cung cấp và/ hoặc các phần mềm được sử dụng để thực hiện đề tài đã chọn.

Đồ án chuyên ngành 1

Trong học phần này, sinh viên sẽ được giao các chủ đề trong lĩnh vực khoan được đề xuất bởi giảng viên bộ môn hoặc cán bộ tại đơn vị sản xuất và có thời gian 10 tuần để thực hiện báo cáo. Trong báo cáo đồ án, dựa trên việc tổng hợp các kiến thức đã được học trong các học phần khoan, sinh viên cần thể hiện kết quả nghiên cứu, thiết kế, đánh giá một hệ thống/ thiết bị, một vấn đề trong khoan có xem xét đến các yếu tố ràng buộc như: an toàn, kinh tế, môi trường, sức khỏe, văn hóa, toàn cầu,...Sinh viên thực hiện đồ án theo nhóm và sẽ được đánh giá bởi giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện và thành viên Hội đồng chấm đồ án môn học.

Đồ án chuyên ngành 2

Trong học phần này, sinh viên sẽ được giao các chủ đề trong lĩnh vực khai thác và công nghệ mỏ được đề xuất bởi giảng viên bộ môn hoặc cán bộ tại đơn vị sản xuất và có thời gian 10 tuần để thực hiện báo cáo. Trong báo cáo đồ án, dựa trên việc tổng hợp các kiến thức đã được học trong các học phần khai thác và công nghệ mỏ, sinh viên cần thể hiện kết quả nghiên cứu, thiết kế, đánh giá một hệ thống/ thiết bị, một vấn đề trong khoan có xem xét đến các yếu tố ràng buộc như: an toàn, kinh tế, môi trường, sức khỏe, văn hóa, toàn cầu,...Sinh viên thực hiện đồ án theo nhóm và sẽ được đánh giá bởi giảng viên hướng dẫn, giảng viên phản biện và thành viên Hội đồng chấm đồ án môn học.

Đồ án tốt nghiệp

Trên cơ sở kết quả thực tập tốt nghiệp và quá trình hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã được đào tạo trong CTĐT Kỹ thuật Dầu khí, sinh viên lựa chọn hướng cụ thể: khoan, khai thác và công nghệ mỏ. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên trong trường hoặc kết hợp kĩ sư tại công ty dầu khí để giải quyết vấn đề cụ thể. Kết quả của đồ án hướng tới bản thiết kế giải quyết bài toán trong thực tế của Việt Nam hoặc trên thế giới, có xem xét yếu tố ảnh hưởng như: tính toàn cầu, yếu tố kính tế, sức khỏe, xã hội, văn hóa, an toàn… Các yếu tố ảnh hưởng này có thể được tính toán trong tổng thể bài toán thiết kế hoặc đôi khi chỉ cần đề cập để xem xét vấn đề toàn diện.