Giới thiệu Phòng Quản trị Thiết bị và Dự án

Chức năng

Phòng Quản trị thiết bị và dự án có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác mua sắm, quản lý, sử dụng và sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trường; công tác quy hoạch, xây dựng, tu bổ, sửa chữa các công trình xây dựng; công tác an ninh, bảo vệ, an toàn cháy nổ trong toàn Trường.

Nhiệm vụ

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc sắp xếp, bố trí sử dụng và điều chuyển cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ theo yêu cầu công tác của nhà trường.

- Quản lý việc khai thác, sử dụng có hiệu quả và xử lý mất mát, hư hỏng tài sản của nhà trường.

- Thực hiện các thủ tục, quy trình lập các dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị (xây dựng, đổi mới phát triển. . . ) cho nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu đối với các gói thầu do Trường làm chủ đầu tư.

- Theo dõi tình hình triển khai thực hiện các dự án, tổ chức công tác đấu thầu, đàm phán ký kết hợp đồng với các nhà thầu, theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng.

- Phối hợp với phòng KHTC xây dựng  kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất; sửa chữa, xây dựng, mua sắm trang thiết bị.

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm thiết bị, vật  tư kỹ thuật, dụng cụ, công cụ dụng cụ… phục vụ kịp thời cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu và làm việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên trong toàn trường.

- Xây dựng và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định sử dụng tài sản, thiết bị của các đơn vị, đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị để có kế hoạch mua sắm, chống hư hỏng, mất mát, lãng phí.

- Xây dựng kế hoạch cải tạo nâng cấp và sửa chữa CSVC của nhà trường.

- Đề xuất phương án thiết kế và giám sát công trình xây dựng, sửa chữa và phối hợp giám sát thi công các công trình xây dựng của nhà trường.

- Quản lý đất, công sở và nhà ở của Trường.

- Hàng năm phối hợp với phòng KHTC tổ chức kiểm kê theo chế độ quy định.

- Phối hợp với Phòng KHTC lập kế hoạch, định giá, phân loại tài sản, tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản đã hết hạn sử dụng theo các quy định của Tập đoàn và nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch công tác quản lý vật tư thiết bị hoặc tài sản không còn sử dụng của trường và tình hình bảo quản sử dụng trang thiết bị và vật tư của các đơn vị.

- Phối hợp với các đơn vị trong việc quản lý, điều phối, phân phối nhà công vụ, giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm; đảm bảo việc sử dụng các cơ sở vật chất một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí điện nước; đóng mở cửa đúng giờ không làm ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt trong Trường; phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc sử dụng hoá chất - dụng cụ thí nghiệm theo định mức đã ban hành;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai công tác phòng chống lũ lụt, ngập úng, phòng cháy, chữa cháy trong toàn trường.

- Thực hiện quản lý, điều phối sử dụng các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập trong Trường. Quản lý và đảm bảo điện, nước cho làm việc và sinh hoạt trong phạm vi Trường.

- Thi công, lắp đặt trang thiết bị mới.

- Quản lý, sửa chữa, bảo trì nhà cửa, hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, trang thiết bị của Trường.

- Thực hiện các công việc phục vụ sân lễ, hội trường, bố trí trang thiết bị phục vụ (âm thanh, chiếu sáng, quạt...).

- Thường xuyên theo dõi và kịp thời sửa chữa, bảo trì những tài sản bị hư hỏng hoặc trang bị thay thế để đảm bảo hoạt động của các đơn vị trong toàn trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.