Vào ngày 17 tháng 9 năm 2021, chúng tôi xin trân trọng thông báo tổ chức Hội thảo "ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) ĐỂ TĂNG ĐỘ PHÂN GIẢI DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT - ĐỊA VẬT LÝ ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ".

Hội thảo sẽ tập trung vào các chủ đề sau:

1. Giới thiệu mục tiêu, kết quả và hướng nghiên cứu của đề tài - TS. Doãn Ngọc San (PVU)

2. Thu thập, phân tích tài liệu và đánh giá kết quả tìm kiếm thăm dò dầu khí khu vực Bắc bể Sông Hồng - ThS. Nguyễn Văn Thắng, ThS. Nguyễn Ngọc Sơn (PVEP SH)

3. Ứng dụng AI trong xử lý và minh giải dữ liệu địa vật lý giếng khoan – TS. Doãn Ngọc San (PVU), TS. Trần Quốc Long (UET)

4. Xây dựng module phần mềm AI để tổng hợp và dự báo “vùng trống” nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầu vào cho AI – TS. Tạ Việt Cường, TS. Mã Thị Châu (UET)

Đây là hội thảo thuộc Dự án quốc gia “XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỂ TÍCH HỢP DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG DẦU KHÍ”. Mã đề tài: KC-4.0-01 / 19-25

image222