Đề tài Nghiên cứu khoa học

Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên 1 Phân tích sóng mặt đa kênh để xác định loại đất mặt và các tham số địa kỹ thuật bằng phương pháp MASW (Multi-Channel Analysis of Surface…
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học của Giảng viên Mã Tên đề tài Đơn vị Năm KC4.0/19-25 Nghiên cứu về Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo Tích hợp Cơ sở dữ liệu Địa chất Dầu khí để…
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên 1 Phân tích sóng mặt đa kênh để xác định loại đất mặt và các tham số địa kỹ thuật bằng phương pháp MASW (Multi-Channel Analysis of Surface…