Thiết kế nứt vỉa thủy lực bằng phương pháp tối đa lợi nhuận ròng