PTN Kỹ thuật Hóa học

Ngành Kỹ thuật Hóa học Tên PTN Vị trí Học phần Thiết kế Sức chứa Diện tích, m2 Phân tích dầu mỏ 2 Tầng 2, tòa nhà PVU - Thí nghiệm chuyên ngành 1 Phòng thí nghiệm 20 68 -…
Ngành Kỹ thuật Hóa học Tên PTN Học phần Thiết kế Sức chứa Diện tích (m2) PTN Quá trình thiết bị Thí nghiệm Kỹ thuật hóa học Phòng thí nghiệm 40 140   Phía trước   Bên trong phòng Lab…