Thông báo về kế hoạch xét duyệt tuyển chọn đề tài NCKH sinh viên năm 2020