Ban điều hành

1. Ông Đinh Thiện Sỹ
Công ty PTSC - CSV K1KKT - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Huyền Anh
Công ty Chemostrat - CSV Lớp K1ĐVD - Phó Trưởng ban;

3. Ông Lê Duy Phú
Nestlé Việt Nam - CSV Lớp K1LHD - Ủy viên;

4. Bà Phùng Thị Huệ
CSV Lớp K1ĐCD - Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa
Công ty CSVC - CSV Lớp K1LHD - Ủy viên, Thư ký.