Cơ cấu Tổ chức Khoa Dầu khí

BinhBT
Phụ trách Khoa

TS. Bùi Thanh Bình

PVU Pham Bao Ngoc2
Trưởng Bộ môn

TS. Phạm Bảo Ngọc

Avatar
Trưởng Bộ môn

TS. Dương Chí Trung

khanhdq
Trưởng Bộ môn

TS. Đỗ Quang Khánh