Tầm nhìn & Sứ mệnh

PVU là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất kinh doanh của nhằm góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và của đất nước. Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng.

Trường Đại học Dầu khí Việt Nam là trường đại học đa ngành. Kết hợp với Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) thành lập Học viện Dầu khí Việt Nam đào tạo các chuyên ngành theo định hướng nghề nghiệp và ứng dụng với chất lượng cao, có tiềm năng nghiên cứu khoa học ngang tầm khu vực và quốc tế. Trường kết hợp đào tạo với sản xuất và nghiên cứu khoa học, có hợp tác quốc tế sâu rộng, đa dạng, có năng lực cạnh tranh để phát triển và hội nhập, cam kết đáp ứng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

PVU phấn đấu trở thành một trong những Trường đại học đào tạo chuyên ngành dầu khí có uy tín của khu vực Đông Nam Á và Châu Á vào năm 2035.