Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT

TT Họ và tên Đơn vị công tác Trách nhiệm trong Hội đồng
1 PGS.TS. Hoàng Văn Quý Hội Dầu khí Việt Nam Chủ tịch
2 TS. Nguyễn Ngọc Thu Liên hiệp Khoa học Địa chất, Môi trường và Địa vật lý Ủy viên
3 TS. Nguyễn Diệu Nương Ban Tìm kiếm thăm dò, PVN Ủy viên
4 TS. Đoàn Viết Trung Công ty Phần mềm Ngôi sao Biển Đông Ủy viên
5 TS. Hồ Trọng Long Tập đoàn Idemitsu Việt Nam Ủy viên
6 TS. Trần Duy Hào Công ty cổ phần giải pháp chuyên gia Star Global Ủy viên
7 ThS. Hoàng Gia Điềm Ban Tìm kiếm thăm dò, PVN Ủy viên
8 ThS. Nguyễn Huyền Anh Công ty Chemostrat Ủy viên
9 KS. Nguyễn Thiên Thuyên Liên hiệp Khoa học Địa chất, Môi trường và Địa vật lý Ủy viên
10 TS. Đỗ Thị Thùy Linh Trường Đại học Dầu khí Việt Nam Thư ký