Phòng Tổ chức - Hành chính

Chức năng Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương, thi đua- khen thưởng – kỷ luật đối với CBNV; công…
TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email 1 Bà Nguyễn Thị Hiệp Chuyên viên Tuyển dụng, ĐT & PTNL Phụ trách phòng (064) 3738879 Ext: 166 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2 Bà Dương Thị Bích Phượng Nhân viên văn…
Phần nội dung này đang được xây dựng.