Chương trình đào tạo - Khoa KHCB

Khoa KHCB thực hiện đào tạo đại học và sau đại học, đồng thời đề xuất xây dựng kế hoạch phát triển, quản lý, bảo trì cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH-CGCN. Khoa có nhiệm vụ bố trí cán bộ giảng dạy các môn học do khoa quản lý như sau:

Danh sách các môn học thuộc Khoa Khoa học cơ bản quản lý
1 Đại số tuyến tính
2 Giải tích
3 Phương pháp tính
4 Vật lý 1 (+TN)
5 Vật lý 2 (+TN)
6 Hóa đại cương (+TN)
7 Tin học (+TH)
8 Xác suất thống kê
9 Vẽ kỹ thuật (+TH)
10 Cơ học học ứng dụng (+TN)
11 Kỹ thuật điện - Điện tử (+TH)
12 Cơ lưu chất (+TN)
13 Kinh tế dầu khí
14 Kỹ thuật nhiệt
15 Phương pháp học tập và nghiên cứu
16 Kỹ năng nghề nghiệp
17 Phương pháp phần từ hữu hạn
18 PP số ứng dụng trong KT địa chất và dầu khí
19 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
20 Giáo dục thể chất 1
21 Giáo dục thể chất 2
22 Giáo dục thể chất 2
23 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam
24 Tư tưởng Hồ Chí Minh
25 Pháp luật VN đại cương
26 Cơ lý thuyết
27 Sức bền vật liệu

Các cán bộ giảng viên của Khoa cũng tham gia vào chương trình đào tạo thạc sĩ Công trình biển, bắt đầu từ năm 2014.