Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ

TT Họ và Tên Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ Email Trách nhiệm
1 TS. Hoàng Quốc Khánh Ủy viên Hội dầu khí Việt Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Chủ tịch
2 TS. Trần Vũ Tùng Phó Trưởng phòng Phòng Tìm kiếm thăm dò - Công nghệ Mỏ, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông POC This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ủy viên
3 ThS. Nguyễn Minh Tuấn Phụ trách dự án Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ủy viên
4 TS. Nguyễn Thế Dũng Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu Thạch học và Vật lý đá,  Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí Biển (NIPI), Liên doanh Viet – Nga Vietsovpetro (VSP) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ủy viên
Thư ký khoa học Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí Biển (NIPI), Liên doanh Viet – Nga Vietsovpetro (VSP)
5 ThS. Nguyễn Hồng Minh Phó Giám đốc Trung tâm phân tích thí nghiệm, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ủy viên
6 KS. Lương Hùng Việt Trưởng phòng Khoan Ban Tìm kiếm Thăm dò, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ủy viên
7 KS. Đinh Thiện Sỹ Kỹ sư Yinson Production Offshore Pte. Ltd. (Cựu Sinh viên) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ủy viên
8 KS. Dương Cao Nguyên Đại diện thương mại Khu vực Việt Nam và Malaysia Công ty Tenaris Global Services (Cựu Sinh viên) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ủy viên
9 KS. Quách Hữu Tâm Quản lý Quỹ Copper Mountain Energy (Cựu sinh viên) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Ủy viên
10 ThS. Lương Hải Linh Phó Trưởng Bộ môn Khoan khai thác Trường Đại học Dầu khí Việt Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Thư ký