Flyer Khóa học : Tính chất của khí và Condensate, lấy mẫu, phân tích nhanh một số chỉ tiêu ngoài công trình biển.
Flyer khóa học: Velocity Modeling
Download Flyer:Advanced Reservoir Simulation (Design, Application and Assessment)
Tải file brochure khóa học Nhiệt - Thuỷ động lực học của dòng chảy nhiều pha trong đường ống thu gom và vận chuyển Dầu-Khí.