Cơ cấu tổ chức Khoa KHCB

STT Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Email
1 01 pgs tspham hong quang PGS. TS.Phạm Hồng Quang Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 02 ts le van sy TS. Lê Văn Sỹ Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 03 ts nguyen van loi TS. Nguyễn Văn Lợi Phó trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 04 ts nguyen thi hoai TS. Nguyễn Thị Hoài Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 05 ts trinh quang trung TS. Trịnh Quang Trung Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 06 ts vu minh hung TS. Vũ Minh Hùng Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 07 ts tran huu nam TS. Trần Hữu Nam Cán bộ giảng dạy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 08 ts vo quoc thang TS. Võ Quốc Thắng Trợ giảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 09 ths nguyen to nga ThS. Nguyễn Tố Nga Trợ giảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 10 ths dao duc cuong ThS. Đào Đức Cường Trợ giảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 11 ks nguyen phan anh KS. Nguyễn Phan Anh Trợ giảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 12 cn nguyen van kiet Ths. Nguyễn Văn Kiệt Cán bộ thí nghiệm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 13 cn tran ngoc cung CN. Trần Ngọc Cung Trợ giảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 14 ths tran xuan tung ThS. Trần Xuân Tùng Trợ giảng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.