Giới thiệu Phòng Đối ngoại và Khoa học Công nghệ

Chức năng

Phòng Đối ngoại & Khoa học Công nghệ có chức năng tham mưu, tư vấn, giám sát và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ (CGCN) và hợp tác trong nước và quốc tế.

Nhiệm vụ

Công tác đối ngoại

- Đề xuất việc xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến công tác đối ngoại;

- Là nơi tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài đến Trường và chuyển thông tin đến các bộ phận chức năng liên quan để xử lý (trừ các chức năng cụ thể đã được quy định của phòng TCHC);

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện chủ trương, nội dung, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về quan hệ đối ngoại; tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lựa chọn đối tác, xác định phương hướng, hình thức, nội dung và các chính sách, biện pháp cụ thể phát triển và tăng cường hiệu quả các hoạt động quan hệ đối ngoại của Trường;

- Chủ động tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác bên ngoài (cá nhân, tổ chức) có khả năng, uy tín trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học để giới thiệu với các đơn vị và đề xuất Hiệu trưởng thiết lập quan hệ hợp tác;

- Giám sát và đôn đốc thực hiện các kế hoạch, dự án hợp tác đã ký kết, báo cáo và chủ động đề xuất các biện pháp phù hợp có hiệu quả, tăng cường quan hệ hợp tác.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng và quản lý các dự án hợp tác quốc tế; tổ chức ký kết các văn bản hợp tác; cử cán bộ đảm trách công tác theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ các hoạt động hợp tác đối ngoại;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng/triển khai các chương trình trao đổi học thuật với các đối tác;

- Đầu mối thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuẩn bị cho các đoàn cán bộ lãnh đạo và chuyên môn của Trường đi công tác nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài tới làm việc; hỗ trợ các thủ tục liên quan cho cán bộ giảng dạy, sinh viên nước ngoài trong thời gian làm việc tại Trường; liên hệ với các trường đối tác để gửi CBGD đi đào tạo và kiến tập; thực hiện các thủ tục đối ngoại liên quan cho CBGD đi nước ngoài học tập; theo dõi, đánh giá kết quả làm việc và rút kinh nghiệm để tham mưu cho Hiệu trưởng;

- Đầu mối tìm kiếm, xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với các địa phương, cộng đồng, doanh nghiệp, cựu sinh viên; chủ động khai thác hiệu quả các mối quan hệ này để phục vụ cho sự phát triển của Trường;

- Là đầu mối tổ chức, thực hiện công tác phiên dịch cho các Hội thảo, Hội nghị và các buổi tiếp khách nước ngoài và các đoàn đi công tác của Trường;

- Phối hợp với khoa chuyên môn và các đơn vị liên quan quản lý sinh viên nước ngoài học tại Trường.

- Là đầu mối tổ chức, thực hiện công tác chuyển ngữ từ tiếng Việt sang tiếng Anh các thông tin đưa lên website của Trường.

Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

- Đề xuất việc xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch, phương hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường; phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về NCKH và chuyển giao công nghệ;

- Chủ trì soạn thảo các quy chế, quy định về quản lý công tác NCKH và CGCN;

- Căn cứ vào ngân sách NCKH đề xuất kế hoạch phân bổ kinh phí NCKH và CGCN hàng năm cho các đơn vị; theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) được giao;

- Lập kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn đề xuất, đăng ký, thẩm định, xét chọn, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện và quản lý các đề tài KHCN; phối hợp với các đơn vị và cá nhân liên quan để triển khai thực hiện hoạt động đăng ký, đấu thầu thực hiện các đề tài, dự án KHCN, CGCN; liên kết và hợp tác NCKH hoặc triển khai ứng dụng công nghệ với các cơ sở sản xuất kinh doanh và các tổ chức khác;

- Xác nhận công trình NCKH do các cán bộ của Trường thực hiện;

- Tổ chức đánh giá và nghiệm thu kết quả các đề tài NCKH theo quy định; quản lý các sản phẩm, kết quả nghiên cứu của các đề tài KHCN; chịu trách nhiệm quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH của CBNV và sinh viên;

- Phối hợp với các khoa, phòng, trung tâm trong việc tìm nguồn tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho công tác NCKH và CGCN;

- Quản lý, lưu giữ hồ sơ đề tài KHCN theo quy định;

- Quản lý và hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động NCKH của sinh viên; tổ chức đánh giá, xét chọn và trình Hiệu trưởng quyết định khen thưởng hoạt động NCKH của sinh viên;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về các hình thức khen thưởng, khuyến khích hoạt động KHCN của Trường; hàng năm tổ chức xét chọn các công trình khoa học tiêu biểu để trao giải thưởng KHCN của Trường;

- Phối hợp với các đơn vị giới thiệu, quảng bá kết quả hoạt động KHCN của Trường, các công trình sản phẩm KHCN xuất sắc của cán bộ sinh viên trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến thông tin khoa học trong và ngoài Trường;

- Tư vấn và tổ chức các hoạt động liên kết, phối hợp NCKH, phát triển và ứng dụng công nghệ cũng như chuyển giao các kết quả hoạt động KHCN với các cơ sở nghiên cứu, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp và các đơn vị có nhu cầu;

- Tổ chức hội thảo khoa học/hội nghị chuyên đề về các hoạt động NCKH và CGCN cấp Trường; làm đầu mối tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế;

- Phối hợp với khoa chuyên môn và phòng Tổ chức – Hành chính quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch khoa học của CBNV trong Trường;