Đề tài NCKH của giảng viên

Hiệu trưởng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam, PGS-TS Lê Phước Hảo, vừa ký quyết định phê duyệt đề cương và kinh phí của các đề tài, nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở và sinh viên năm 2015.