Chứng nhận đạt kiểm định chất lượng MOET

Chứng nhận MOET cấp CSGD năm 2020

Giấy chứng nhận Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

MOET QA Cert