Chứng nhận đạt kiểm định chất lượng ABET (Mỹ)

Giấy chứng nhận đạt chất lượng kiểm định của Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật - công nghệ của Mỹ (ABET - Accreditation Board for Engineering and Technology)

  • Ngành Kỹ thuật Địa chất
  • Ngành Kỹ thuật Dầu khí
  • Ngành Kỹ thuật Hóa học

ABET QA Cert

ABET QA Cert 1

ABET QA Cert 2

ABET QA Cert 3