Nghiên cứu khoa học - Khoa KHCB

Khoa KHCB xây dựng kế hoạch NCKH hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. Khoa phối hợp với các phòng Đào tạo, phòng ĐN & KHCN tổ chức kiểm tra, đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH. Đồng thời Khoa triển khai thực hiện các dự án hợp tác quốc tế,gắn hoạt động đào tạo với NCKH-CGCN. Khoa cũng phối hợp với các phòng chức năng để tổ chức triển khai các hoạt động NCKH của sinh viên.