Định hướng phát triển - Khoa KHCB

Đề thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học, Khoa KHCB đã đề ra phương hướng, mục tiêu, kế hoạch và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phương hướng

- Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao, giải quết các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Tập đoàn và Bộ Công thương liên quan đến Công nghiệp Dầu khí.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thực hiện các đề tài khoa học.

Mục tiêu

- Các giảng viên của khoa trang bị kiến thức chuyên sâu về dầu khí, có khả năng tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dầu khí.

- Xây dựng cơ sở vật chất đầy đủ để thực hiện các đề tài khoa học liên quan đến ngành dầu khí.

- Khoa Khoa học cơ bản có 01 Phòng thí nghiệm để có thể triển khai các thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học.

Kế hoạch

- Xây dựng Phòng thí nghiệm Vật lý vỉa và thu hồi dầu tăng cường.

- Nghiên cứu qui trình đặc thù xử lý nước thải đặc biệt.

- Nghiên cứu cơ học kết cấu các công trình dầu khí.

- Nghiên cứu phương pháp tăng cường thu hồi dầu qua các thiết bị mô hình.

Giải pháp thực hiện

- Tăng cường thu thập thông tin thông qua cơ sở dữ liệu khoa học trên internet, tham dự hội thảo và hội nghị trao đổi học thuật.

- Thâm nhập các đơn vị sản xuất để tìm ra các vấn đề cụ thể cần giải quyết.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, tập hợp thành các nhóm nghiên cứu mạnh về một số lĩnh vực chọn lọc.

- Tích cực tranh thủ sự hợp tác quốc tế với các cơ sở quốc tế có thế mạnh, như cử cán bộ tham quan, học tập nghiên cứu tại các cơ sở nghiên cứu quốc tế mà PVU có hợp tác.

- Tận dụng hiệu quả các chuyến công tác làm việc của chuyên gia tại PVU.

Các nghiên cứu trọng điểm

- Vật lý vỉa dầu khí

- Động lực học công trình biển.

- Động lực học quá trình khoan dầu khí.

- Đánh giá định lượng rủi ro.

- Ứng dụng CNTT và Tự động hóa trong Dầu khí.

- Động lực học và dao động cho giàn khoan.

- Điều khiển-Tự động hóa cho máy-thiết bị dầu khí.