Thông báo về việc tổ chức xét duyệt nghiệm thu Đề tài sinh viên SV1908

Hội đồng xét duyệt thông báo tổ chức xét duyệt nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV1908 của chủ nhiệm đề tài - Sinh viên Phan Thành Đạt, K6LHD

Tên đề tài: “TÌM HIỂU VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THU HỒI HƠI HYDROCARBON SỬ DỤNG TẠI CÁC TRẠM XĂNG DẦU

Người hướng dẫn: TS. Dương Chí Trung, Trưởng bộ môn LHD

Phản biện: TS. Lê Thanh Thanh, CBGD Bộ môn LHD

Chủ tịch Hội đồng: TS. Đàm Thị Thanh Hải, CBGD Bộ môn LHD

Thời gian: từ 15h30 chiều thứ 5 ngày 14/5/2020

Địa điểm: Phòng họp tầng 9, Tòa nhà PVU