Ban hành quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý Hoạt động đối ngoại của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam