Học bổng sinh viên

Học bổng tài trợ bởi các tổ chức/công ty:

  • Công ty PV Drilling cấp 15 suất học bổng, mỗi suất 5.000.000 đồng
  • Công ty PVFCCo cấp 12 suất học bổng, mỗi suất 5.000.000 đồng
  • Quỹ thắp sáng niềm tin cấp 17 suất học bổng, mỗi suất 11.000.000 đồng/năm trong suốt 5 năm
  • Công ty PVEP cấp 7 suất học bổng, mỗi suất 2.000.000 đồng
  • Công ty Honeywell UOP cấp 5 suất học bổng, mỗi suất 500USD

 

Học bổng Trường Đai Học Dầu Khí Việt Nam:

  • 20 sinh viên có kết quả cao trong các học phần của học kì I, năm học 2013-2014/ với số tiền 1.000.000 đồng/SV
  • 40 sinh viên với số tiền 3.000.000 đồng/SV