Ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam