Ban hành quy chế quản lý Hoạt động đối ngoại của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam