Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DOANH NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ

TT Họ và tên Đơn vị công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

 1 TS. Hoàng Quốc Khánh Hội Dầu khí Việt Nam Chủ tịch
TS. Trần Vũ Tùng Phòng Tìm kiếm thăm dò – Công nghệ mỏ, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC) Ủy viên
TS. Nguyễn Hữu Nhân Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) Ủy viên
TS. Nguyễn Thế Dũng Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế Dầu khí biển, Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro (VSP) Ủy viên
ThS. Nguyễn Hồng Minh Trung tâm phân tích thí nghiệm, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) Ủy viên
ThS. Phạm Hồng Sơn Ban Khai thác, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Ủy viên
KS. Đinh Thiện Sỹ Yinson Production (Singapore) Ủy viên
8 KS. Dương Cao Nguyên Tenaris Global Services Ủy viên
KS. Quách Hữu Tâm Cooper Mountain Energy (CME) Ủy viên
10  ThS. Lương Hải Linh Trường Đại học Dầu khí Việt Nam Thư ký