Thông báo Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XII

 

pageHeaderLogoImage en

 

*Thời gian và Địa điểm: 24/5/2024 tại Trường Đại học Dầu khí Việt Nam.

*Chủ Đề: "Xúc tác và Hấp phụ Trước Thách Thức Chuyển Dịch Năng Lượng"

*Chương trình Nổi Bật:

  • 24/5: Hội nghị khoa học với phiên toàn thể và các phân ban.
  • 25/5: Tham quan Tổ hợp hóa dầu Long Sơn.

*Ban Tổ Chức: Dẫn đầu bởi GS. Lưu Cẩm Lộc, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu.

*Mục Đích: Trao đổi kết quả nghiên cứu về xúc tác và hấp phụ, trung hòa carbon, và chất lượng chế biến dầu khí.

*Đăng Ký và Nộp Bài:

  • Hạn chót đăng ký và gửi tóm tắt: 28/02/2024.
  • Hạn chót gửi báo cáo toàn văn: 31/03/2024.

*Liên Hệ và Hướng Dẫn Đăng Ký: Chi tiết tại Link: https://jca.edu.vn/index.php/jca/announcement?fbclid=IwAR3QdS_CibUkf9IMZb1zDlOaQAbJAVbXUpH5CTNRXE8eVX6KkLlqJ5s6MFA.