Mô hình trường "Đại học - Doanh nghiệp”: mô hình, cơ chế và chính sách trong bối cảnh Việt Nam