Đoàn thể

I. Khái niệm:  Văn bản của Đoàn là loại hình tài liệu được thể hiện bằng ngôn ngữ viết đề ghi lại hoạt động của các tổ chức Đoàn, do các cấp bộ Đoàn tổ chức, cơ quan có thẩm quyền của Đoàn ban hành theo quy định của Điều lệ Đoàn và của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
1. Quốc tế ca Tác giả: Đỗ Minh Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!Sục sôi nhiệt huyết trong tim đầy chứa rồi.Quyết phen này sống chết mà thôi.Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tànhToàn nô lệ vùng đứng lên đi.
 Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn Khóa IX   Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn  hướng dẫn  toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau:
(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007) NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN: 26 - 3 – 1931
Ngày 2/7, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) đã tiến hành tuyên dương, khen thưởng cho các em sinh viên dầu khí tiên tiến, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi cũng như tổ chức nhiều phong trào sinh viên.