Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn Khóa IX

huy hieu

 Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn Khóa IX

 

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19/12/2007, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn  hướng dẫn  toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau:

Phần thứ nhất: Những vấn đề về đoàn viên

Phần thứ hai: Những vấn đề tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phần thứ ba: Những vấn đề về tổ chức cơ sở Đoàn

Phần thứ tư: Tổ chức đoàn khối, đoàn ngành, đoàn ở nước ngoài, ban cán sự đoàn, ban công tác thanh niên và đoàn trong các trường đại học

Phần thứ năm: Tổ chức Đoàn trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam

Phần thứ sáu: Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn và Ủy ban Kiểm tra các cấp

Phần thứ bẩy: Đoàn với các tổ chức hội của thanh niên

Phần thứ tám: Đoàn phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Phần thứ chín: Khen thưởng của Đoàn

Phần thứ mười: Kỷ luật của Đoàn

Phần thứ mười một: Nguyên tắc thu nộp đoàn phí của Đoàn

Hướng dẫn này được phổ biến trong toàn Đoàn để thống nhất thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa phù hợp các cấp bộ Đoàn đề xuất để Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xem xét sửa đổi bổ sung.

Chi tiết xem tại:

http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/webtd/vn/default.aspx?cat_id=586&news_id=7219