Khung chương trình đào tạo

NĂM 1 HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC 1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   1 Tiếng Anh 1 3(4) 2 Giải tích 1 3   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2 3 4 Hóa đại cương 1 3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1 5 TN…
  HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2   TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC   1 Tiếng Anh 1 9 (4)   1 Tiếng Anh 2 9 (4)   2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3   3 Đại số 3   3 Giải tích 3   4 GDTC 1 1*   4 GDTC 2 1*   5 Phương pháp học đại học và nghiên cứu 2…
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC 1 Tiếng Anh 1 9 (4)   1 Tiếng Anh 2 9 (4) 2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 Đại số 3   3 Giải tích 3 4 Phương pháp học đại học và nghiên cứu 2   4 Nhập môn dầu khí 2 5 Tin học (+TH) 3   5 Kiến tập…
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC 1 Tiếng Anh 1 9 (4)   1 Tiếng Anh 2 9 (4) 2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 Đại số 3   3 Giải tích 3 4 Phương pháp học đại học và nghiên cứu 2   4 Nhập môn dầu khí 2 5 Tin học (+TH) 3   5 Kiến tập…
  HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2   TT Môn học Số TC   TT Môn học Số TC   1 Tiếng Anh 1 15*   1 Tiếng Anh 2 12*   2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3   3 Toán 1 3   3 Toán 2 3   4 GDTC 1 1*   4 GDTC 2 1*           5 Kỹ năng học tập và nghiên cứu…