Khung Chương trình Đào tạo Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa dầu năm 2012

  HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
  TT Môn học Số TC   TT Môn học Số TC
  1 Tiếng Anh 1 15*   1 Tiếng Anh 2 12*
  2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
  3 Toán 1 3   3 Toán 2 3
  4 GDTC 1 1*   4 GDTC 2 1*
          5 Kỹ năng học tập và nghiên cứu 2
          6 Tư tưởng HCM 2
          7 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết
    CỘNG 10     CỘNG 12
               
  HỌC KỲ 3   HỌC KỲ 4
  TT Môn học Số TC   TT Môn học Số TC
  1 Tiếng Anh 3 9*   1 Tiếng Anh 4 6*
  2 Tin học đại cương (+TH) 3   2 Vật lý 2 (+TN) 3
  3 Vật lý 1 (+TN) 3   3 Toán 4 2
  4 Toán 3 2   4 Vẽ kỹ thuật  3
  5 Hóa đại cương (+TN) 3   5 Nhập môn Dầu khí (+TT) 2
  6 Pháp luật đại cương  2   6 Kỹ năng mềm  2
  7 GDTC 3 1*   7 Tự chọn 1 2
    CỘNG 15     CỘNG 14
               
  HỌC KỲ 5   HỌC KỲ 6
  TT Môn học Số TC   TT Môn học Số TC
  1 Hóa vô cơ (+TN) 3   1 Hóa phân tích 3
  2 Hóa lý 1 3   2 Thí nghiệm Hóa phân tích 1
  3 Quá trình và thiết bị Công nghệ hóa học 1 2   3 Hóa lý 2 2
  4 Cơ học ứng dụng (+TN) 3   4 Thí nghiệm Hóa lý 1
  5 Kỹ thuật điện (+TH) 2   5 Quá trình thiết bị Công nghệ hóa học 2 2
  6 Công tác kỹ sư 2   6 Hóa hữu cơ 3
  7 Tự chọn 2 2   7 Thí nghiệm Hóa hữu cơ 1
          8 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 3
          9 Tự chọn 3 2
    CỘNG 17     CỘNG 18
               
  HỌC KỲ 7   HỌC KỲ 8
  TT Môn học Số TC   TT Môn học Số TC
  1 Quá trình thiết bị Công nghệ hóa học 3 2   1 Thí nghiệm Quá trình thiết bị Công nghệ hóa học 2
  2 Hóa học dầu mỏ 2   2 Đồ án quá trình thiết bị Công nghệ hóa học 2
  3 Kinh tế dầu khí 2   3 Công nghệ chế biến khí (+TH) 3
  4 Công nghệ tổng hợp Polyme 2   4 Công nghệ lọc dầu 3
  5 Động học xúc tác 2   5 Thí nghiệm Công nghệ lọc dầu 1
  6 Chưng cất đa cấu tử 2   6 Sản phẩm dầu mỏ 2
  7 Hóa kỹ thuật đại cương 2   7 Thực tập nghề nghiệp 2
  8 Kỹ thuật đo lường (+TN) 2   8 Tự chọn 5 2
  9 Tự chọn 4 2     CỘNG 17
    CỘNG 18        
               
  HỌC KỲ 9   HỌC KỲ 10
  TT Môn học Số TC   TT Môn học Số TC
  1 Công nghệ tổng hợp hữu cơ - hóa dầu 3   1 Thực tập tốt nghiệp 3
  2 Tự động hóa trong công nghệ chế biến dầu khí (+TH) 2   2 Đồ án tốt nghiệp 10
  3 Thí nghiệm chuyên ngành 1     CỘNG 13
  4 Mô hình hóa và mô phỏng trong Công nghệ hóa học 2        
  5 Thiết bị phản ứng hóa dầu 2        
  6 Đồ án chuyên ngành 2     VPI: 17 ( bao gồm HP tự chọn)  
  7 Tự chọn 6 2        
  8 Tự chọn 7 2     TỔNG SỐ MÔN HỌC/HỌC PHẦN:  68
    CỘNG 16     TỔNG SỐ TÍN CHỈ 150
               
Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng - An ninh sẽ không tính tín chỉ
          Học phần Tiếng Anh được tính 6 TC tích lũy theo quy chế
    HỌC PHẦN TỰ CHỌN
  Tự chọn 1, 2
(4 TC)
  Tự chọn 3, 4
(4 TC)
  TT Môn học Số TC   TT Môn học Số TC
  1 Kinh tế đại cương 2   1 Kỹ thuật nhiệt 2
  2 Phương pháp tính 2   2 Kỹ thuật điện tử 2
  3 Xác suất thống kê 2   3 Tin học ứng dụng 2
  4 Tiếng việt thực hành 2   4 Quy hoạch thực nghiệm 2
          5 Máy bơm, máy nén và các thiết bị thủy khí 2
  Tự chọn 5, 6, 7
(6 TC)
  6 Các phương pháp phân tích bằng công cụ 2
  TT Môn học Số TC        
  1 Năng lượng sạch 2        
  2 Quá trình tách lọc vật lý 2        
  3 Cơ sở thiết kế nhà máy 2        
  4 Công nghệ tổng hợp các hợp chất trung gian 2        
  5 Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu 2        
  6 Đường ống, bể chứa 2        
  7 CĐ 1: Chế tạo xúc tác công nghiệp 2        
  8 CĐ 2: Vận hành và bảo dưỡng thiết bị trong nhà máy lọc - hóa dầu 2