Chương trình đào tạo Đại học VB2 ngành Kỹ thuật Địa chất

Ngành: Kỹ thuật Địa chất
Chuyên ngành: Địa chất – Địa vật lý Dầu khí
Mã ngành: D520501
Hệ đào tạo: Văn bằng 2

CHUẨN ĐẦU RA

1. Yêu cầu về kiến thức

 • Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.
 • Khả năng ứng dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật.
 • Khả năng phác thảo và tiến hành các thí nghiệm cũng như phân tích và diễn giải các dữ liệu.
 • Trang bị nền tảng kiến thức phong phú và chuyên sâu đủ để đảm bảo sinh viên ra trường có khả năng tham gia các nhóm làm việc chuyên môn hóa.
 • Khả năng ứng dụng kiến thức về toán học và khoa học cơ bản, các kiến thức Địa chất - Địa vật lý dầu khí để giải quyết các dự án nghiên cứu, tìm kiếm và thăm dò tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là tài nguyên dầu khí.
 • Khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá các dữ liệu địa chất, địa vật lý; phân tích và minh giải tài liệu địa chấn, địa vật lý giếng khoan phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí.
 • Khả năng xây dựng và thực hiện các chương trình và các dự án thăm dò nguồn tài nguyên dầu khí trong phạm vi các bể trầm tích cụ thể và hỗ trợ phát triển có hiệu quả các nguồn dự trữ phát hiện.
 • Khả năng làm việc với các nhóm đa ngành và các đối tác quốc tế để thực hiện các mục tiêu kết hợp với thăm dò và sản xuất các nguồn tài nguyên dầu khí.
 • Khả năng xác định và giải quyết vấn đề trong công tác tìm kiếm và thăm dò dầu khí và phát triển mỏ.
 • Khả năng ứng dụng các phần mềm chuyên ngành để xử lý và minh giải tài liệu địa chất và địa vật lý dầu khí.

2. Yêu cầu về kỹ năng và thái độ

 • Có hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức, và kinh tế gắn với hoạt động thực tiễn của Địa chất - Địa vật lý dầu khí.
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả bằng lời nói và văn bản trong nội bộ, với các tổ chức chính phủ và các đối tác quốc tế.
 • Có hiểu biết về các tác động của các giải pháp khoa học kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu và xã hội.
 • Có nhận thức về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc học tập liên tục suốt đời trong các vấn đề kỹ thuật và xã hội.
 • Có hiểu biết về các vấn đề hiện đại.
 • Khả năng sử dụng những kỹ thuật, kỹ năng, các công cụ khoa học và kỹ thuật hiện đại cần thiết cho hoạt động thực tiễn của chuyên ngành Địa chất - Địa vật lý dầu khí.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp, làm việc và nghiên cứu. Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương IELTS 5.5.

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT TÊN HỌC PHẦN SỐ TC
  KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC  
  Cơ sở ngành 27
  Nhập môn dầu khí 2
  Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
  Kinh tế dầu khí 3
  An toàn lao động và BVMT 2
  Địa chất đại cương 3
  Khoáng vật học (+ Lab) 3
  Thạch học đá magma và biến chất (+ Lab) 4
  Địa chất cấu tạo (+ Lab) 4
  Địa vật lý đại cương 3
  Thực tập địa chất ngoài trời (Hè) 2
  Hướng địa chất dầu khí 53
  Thạch học trầm tích (+ Lab) 4
  Cổ sinh địa sử 3
  Địa hóa dầu khí 3
  Địa chất dầu khí 3
  Địa mạo 2
  Các phương pháp thăm dò Địa vật lý 2
  Địa vật lý giếng khoan 2
  Địa chấn dầu khí 2
  Địa chất biển 2
  Đồ án chuyên ngành 1 1
  Cơ sở công nghệ mỏ 2
  Cơ học chất lưu (+ Lab) 3
  Địa chất mỏ dầu khí (+ Lab) 2
  Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí 3
  Đồ án chuyên ngành 2 1
  Địa chất và Tài nguyên Việt Nam 3
  Vật lý vỉa (+ Lab) 4
  Thực tập nghề nghiệp 1
  Thực tập tốt nghiệp 2
  Đồ án tốt nghiệp 8
  Hướng địa vật lý dầu khí 53
  Thạch học trầm tích 3
  Lý thuyết ma trận và đại số tuyến tính 2
  Nhập môn phương trình đạo hàm riêng 2
  Đại cương về điện từ trường 2
  Địa chất dầu khí 3
  Các phương pháp thăm dò Địa vật lý 3
  Địa vật lý giếng khoan 4
  Địa chấn dầu khí 4
  Xử lý minh giải tài liệu địa chấn 3
  Đồ án chuyên ngành 1 1
  Cơ sở công nghệ mỏ 2
  Thực tập nghề nghiệp (Hè) 1
  Địa vật lý ứng dụng 3
  Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí 2
  Đồ án chuyên ngành 2 1
  Địa chất và Tài nguyên Việt Nam 3
  Vật lý vỉa (+ Lab) 4
  Thực tập tốt nghiệp 2
  Đồ án tốt nghiệp 8
  KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN 8
  Cơ sở Địa chất công trình & Địa chất thủy văn 2
  Trắc địa bản đồ 2
  Cơ sở kỹ thuật khoan 2
  Phân tích bể trầm tích dầu khí 2
  Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí 2
  Địa chất mỏ dầu khí 2
  Địa chất khai thác 2
  Địa chất môi trường 2