Phòng Đối ngoại và Khoa học Công nghệ

Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên thông báo tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2201 của sinh viên Đồng Nhật Thiên làm chủ nhiệm. Tên đề tài “Ứng dụng học máy trong dự đoán đường cong sonic (sóng P) cho giếng X dựa trên số liệu từ các giếng lân cận tại mỏ Y” Người hướng dẫn: ThS. Lương Hải Linh Người phản biện: TS. Bùi Thanh Bình Thành viên Ban hội đồng xét duyệt bao gồm: - TS. Đỗ Quang Khánh –…
Hội đồng xét duyệt tuyển chọn thông báo tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2207 của sinh viên Võ Dương Việt Nhân K9LHD làm chủ nhiệm. Tên đề tài “Ứng dụng phần mềm MATLAB để nghiên cứu đặc tính động lực học và điều khiển cho hệ 2 bồn chứa thông nhau ” Người hướng dẫn: TS. Vũ Minh Hùng                           Người phản biện: PGS.TS. Phạm Hồng Quang Thành viên Ban hội đồng xét duyệt bao gồm: - TS. Nguyễn Phan Anh – Chủ tịch; - PGS.TS. Phạm Hồng…
Hội đồng xét duyệt tuyển chọn thông báo tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học mã số SV2208 do sinh viên Nguyễn Hữu Lộc K9KKT làm chủ nhiệm. Tên đề tài “Lựa chọn lưu lượng bơm, tải trọng lên choòng, tốc độ vòng quay của phương pháp khoan xoay bằng phương pháp năng lượng riêng (MSE) khi khoan thân giếng đường kính 8-1/2’’ giếng X, mỏ Bạch Hổ” Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Hữu Trường Người phản biện: ThS. Bùi Tử An Thành viên Ban hội đồng…