Thông báo tiếp nhận học sinh Trường dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang vào học đại học hệ chính quy năm 2018