Dương Cao Nguyên - Nguyễn Tiến Nhật Linh

 

Gặp gỡ KS. Dương Cao Nguyên – Đại diện thương mại Khu vực Việt Nam và Malaysia, Công ty Tenaris Global Services.
Cựu SV Khóa 1 ngành Kỹ thuật Dầu khí.

KS. Nguyễn Tiến Nhật Linh, Công ty Khí Vũng Tàu.
Cựu SV Khóa 2 Ngành Kỹ thuật dầu khí.