Dang Phuong Nguyen Vu

photo coming soon

Name: Dang Phuong Nguyen Vu
Rank: Lecturer
Email: ;
Telephone: (+8254) 
Fax: (254) 
Research Interests
Address: Petrovietnam University, 762 Cach Mang Thang Tam street, Long Toan Ward, Ba Ria City, Vietnam.

 

Degree

Degree Field Institution Year
Ph.D. Economics Saint Petersburg State University of Economics and Finance 2012
B.Sc. International Economics Saint Petersburg State University of Economics and Finance 2008

 

Experiences (Academic)

Institution Designation Year/Period FT/PT
Petrovietnam University Lecturer 2019 - Present PT
Saint Petersburg State University of Economics and Finance Assist Lecturer and assistance of the Faculty Dean 02/2009-06/2012 FT

 

Experiences (non-Academic)

Organization Designation Year/Period

FT/PT

Russia-Vietnam Joint Venture, Vietsovpetro Engineer 09/2014-Present FT
HCM institute for Development Studies Engineer 11/2013-08/2014 FT
Vietnam – Russia Joint Venture Bank Engineer 12/2012-09/2013 FT

 

Service Activities

No. Information
1 Hợp tác đầu tư Việt Nam và liên bang Nga/cấp Quốc gia. Bộ giáo dục và Khoa học Liên Bang Nga, 2009-2012

  

Conferences & Journals

no. Information
1 Hợp tác đầu tư Việt-Nga trong điều kiện khủng hoảng kinh tế thế giới. Tạp chí Izvestija, Trường Đại học Kinh tế Và Tài chính Xanh-Betecbua, 2010
2 Những hướng pgats triển hợp tác đầu tư Việt-Nga, Tạp chí Vesnik, Trường Inzhekon: Xeerri “Kinh tế”, 2011
3 Nguồn gốc những học thuyết đầu tư trực tiếp nước ngoài: tiến trình, thực tiễn, những vấn đề và viễn cảnh. Tạp chí Khoa học-Kỹ thuật: Xêri “Khoa học kinh tế”, 2011
4 Ngân hàng Việt-Nga như định chế thúc đẩy sự tương tác liên kết Quốc tế. Tạp chí Quốc tế Khoa học-Phân tích liên kết Âu-Á: Kinh tế, luật, chính trị, 2011
5 Những đặc điểm của quá trình chuyển đổi hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong những năm chín mươi của thế kỷ 20 và các năm đầu của thế kỷ 21. Tạp chí tuyển tập các tác phẩm khoa học: Thị trường tài chính và hệ thống tín dụng-Ngân hàng của Nga (số 12), 2010
6 Sự tham gia của ngân hàng Việt-Nga vào thị trường tài chính thế giới (trong ví dụ của hoạt động Ngân hàng con “VRB-Moscow”. Tạp chí kinh tế và điều khiển: Tuyển tập những tác phẩm khoa học (Phần I), 2010
7 Hợp tác Đầu tư Việt-Nga trong lĩnh vực dầu dưới điều kiện khủng hoảng tài chính-kinh tế thế Giới. Tạp chí kinh tế điều khiển: Tuyển tập những tác phẩm khoa học (Phần II), 2010
8 Phân tích SWOT khả năng cạnh tranh của những tổ chức tài chính Việt Nam và nước ngoài ở thị trường ngân hàng Việt Nam. Tạp chí tuyển tập các tác phẩm khoa học: Thị trường tài chính và hệ thống tín dụng-ngân hàng của Nga (số 13), 2010
9 Những cơ chế nâng cao khả năng cạnh tranh Quốc tế của khu vực Ngân hàng trong điều kiện khắc phục khủng hoảng và chuyển đổi sang sự phát triển mới (theo trường hợp Việt Nam). Kỷ yếu hội thảo khoa học “Quốc gia và thị trường: cơ chế và những phương thức điều khiển trong điều kiện khắc phục khủng hoảng và chuyển đổi sang phát triển mới”, 2010
10 Hệ thống Ngân hàng Việt Nam giống như đối tượng đầu tư nước ngoài. Tạp chí kinh tế và điều khiển: Tuyển tập những tác phẩm khoa học (Phần III), 2010
11 Vị trí cạnh tranh của những tổ chức tài chính Việt Nam và nước ngoài tại thị trường Ngân hàng Việt Nam trong sự phát triển sau khủng hoảng của kinh tế thế giới. Kỷ yếu hội thảo Quốc tế khoa học-thực tiễn” thị trường Châu Âu và Nga: những chiến lược phát triển sau khủng hoảng”, 2010
12 Vai trò của ngân hàng Việt -Nga trong việc cấp vốn ngoại thương giữa Việt Nam và Liên Bang Nga. Các tổ chức thương mại-kinh tế của Xanh-Pêtécbua: Kỷ yếu hội thảo khoa học-thực tiễn giữa các trường Đại học, 2010
13 Đặc điểm so sánh của hoạt động Ngân hàng Việt-Nga ở thị trường Ngân hàng Việt Nam. Kỷ yếu hội nghị khoa học kinh tế Xanh-Pê téc bua “vai trò của hệ thống tài chính tính dụng trong việc thực hiện những vấn đề ưu tiên cho sự phát triển kinh tế, 2011
14 Những vấn đề và viễn cảnh của sự hình thành và những hoạt động của xí nghiệp cùng chung Việt-Nga “Vietsovpetro” ở thị trường dầu Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa kinh doanh Quốc tế và khuảng hoảng kinh tế thế giới.  Kỷ yếu hội nghị khoa học kinh tế Xanh-Pêtécbua “vai trò của hệ thống tài chính-tín dụng trong việc thực hiện các vấn đề ưu tiên cho sự phát triển kinh tế, 2011
15 Quá trình của sự hình thành và phát triển những học thuyết đầu tư nước ngoài. Tạp chí kinh tế và điều khiển: tuyển tập những tác phẩm khoa học (Phần I), 2011
16 Hoạt động đầu tư thế giới của những công ty dầu khí Nga ở Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ 3 tại Xanh-Pê téc bua” năng lượng thế kỷ XXI: kinh tế, chính trị, sinh thái”, 2011
17 Hợp tác đầu tư Việt-Nga trong giai đoạn tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu phát triển số 4/2013, 2013
18 Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên Minh Hải Quan-Nhân tố trong liên kết kinh tế Á-Âu. Bản tin Vietsovpetro số 62 (Quý II-2016) Kỷ niệm 35 năm thành lập Vietsovpetro, 2016