Processes and Apparatues of Chemical Technology Laboratory

 

Formal Name Layouts Max Capacity Assignable Area (Sq. m.)
Processes & Apparatus of Chemical Technology Lab Lab 15 120

1. TH Chế độ dòng chảy trao đổi nhiệt (khí-lỏng) - HEAT EXCHANGER L-G

ce process apparatus che do chay 1

Figure 1

ce process apparatus trao doi nhiet

Figure 2

ce process apparatus trao doi nhiet khi

Figure3

Chế độ dòng chảy trao đổi nhiệt (khí-lỏng)

2. TH Kỹ thuật tầng sôi - FUID BED

ce process apparatus kythuat tang soi

Figure 4

ce process apparatus kythuat tang soi 2

Figure 5

ce process apparatus kythuat tang soi 3

Figure 6

Kỹ thuật tầng sôi

3. TH Hấp thụ qua lớp đệm - ABSORPTION SYSTEM

ce process apparatus hap thu dem

Figure 10

ce process apparatus hap thu dem 2

Figure 11

ce process apparatus hap thu dem 3

Figure 12

Hấp thụ qua lớp đệm

4. TH Sấy tuần hoàn khí thải - CONVECTION DRYER

ce process apparatus say tuan hoan

Figure 16

ce process apparatus say tuan hoan khi

Figure 17

ce process apparatus say tuan hoan khi 2

Figure 18

Sấy tuần hoàn khí thải

5. TH Tháp chưng cất - DISTILLATION COLUMN

ce process apparatus thap chung cat

Figure 19

ce process apparatus thap chung cat 2

Figure 20

ce process apparatus thap chung cat 3

Figure 21

Tháp chưng cất

6. TH Quá trình khuấy – AGIATOR

ce process apparatus qua trinh khuay

Figure 22

ce process apparatus qua trinh khuay 2

Figure 23

ce process apparatus qua trinh khuay 4

Figure 24

Quá trình khuấy

7. TH Trao đổi nhiệt lỏng - lỏng - HEAT EXCHANGER

ce process apparatus trao doi nhiet long

Figure 26

ce process apparatus trao doi nhiet long 2

Figure 27

ce process apparatus trao doi nhiet long 3

Figure 28

Trao đổi nhiệt lỏng - lỏng

8. TH Chế độ chảy của chất lỏng – HYDRODYNAMICS

ce process apparatus che do chay

Figure 29

ce process apparatus che do chay 2

Figure 30

ce process apparatus che do chay 3

Figure 31

Chế độ chảy của chất lỏng