Giới thiệu Học viện Mỏ và Công Nghệ New Mexico của Mỹ

Giới thiệu Học viện Mỏ và Công Nghệ New Mexico của Mỹ (còn được gọi là học viện New Mexico Tech - NMT) cùng chia sẻ của Lãnh đạo NMT về CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐẠI HỌC với PVU và điều kiện học tập nghiên cứu tại NMT. NMT là một trong những trường đại học CÔNG LẬP xếp hạng hàng đầu của Hoa Kỳ về chất lượng đào tạo https://www.nmt.edu/rankings/index.php