Petroleum Engineering Faculty

This section is under construction
This section is under construction
This section is under construction
Công năng PTN: Phục vụ học phần "Tinh thể khoáng vật học" và "Thạch học" bao gồm các bài thí nghiệm sau: Soi lát mỏng thạch học, trầm tích bằng kính hiển vi huỳnh quang; Phân tích lát mỏng thạch…
Công năng PTN: PTN mô tả trực quan thiết bị máy móc và quá trình, phục vụ cho môn học "Kỹ thuật khoan", "Kỹ thuật khai thác".   Thiết bị chính: Bộ khoan cụ Bộ ống chống, ống khai thác…
Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Dung dịch khoan và xi măng" bao gồm các bài thí nghiệm sau: Thí nghiệm về tỷ trọng, độ nhớt và độ pH của dung dịch khoan; Thí nghiệm lưu biến học…
Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Đánh giá thành hệ" và "Công nghệ mỏ"bao gồm các bài thí nghiệm sau: Xác định độ rỗng hiệu dụng bằng độ rỗng kế Helium; Xác định độ dính ướt; ác định…
Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Thiết bị thủy khí", "Kỹ thuật khai thác", bao gồm các bài thí nghiệm sau: Thực hành trên bơm piston và bơm ly tâm; Thực hành Valves; Thực hành thiết bị đầu…
Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Công nghệ lọc dầu"bao gồm các bài thí nghiệm sau: Xét ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất thu sản phẩm của các quá trình khử lưu huỳnh bằng…
Laboratory capacity: Support the courses of "Petroleum Chemistry" and "Petroleum Products" with the following experiments: 1. Determination of density of crude oil and petroleum products; 2. Determination of kinematic viscosity of fuels and petroleum products; 3. Determination of calorific value…